Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Prerušenie prevádzky ERP/VRP > Prerušenie prevádzky ERP (paragóny) - do 30.6.2019

Prerušenie prevádzky ERP (paragóny) - do 30.6.2019

FAQ

Otázka č. 1 - prerušenie prevádzky ERP v rámci dňa
V priebehu dňa, počas otvorenia prevádzky (obchodu) došlo k znefunkčneniu (zablokovaniu) ERP. Podnikateľovi sa  do dvoch hodín podarilo ERP spustiť do prevádzky, pričom počas tohto prerušenia predával tovar a aj prijímal tržbu v hotovosti. 
Aký postup mal podnikateľ v danom prípade zachovať, ak sa spustenie ERP zaobišlo bez zásahu  servisnej organizácie?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že počas dňa došlo k prerušeniu používania ERP, bez ohľadu na to, že zo strany servisnej organizácie nebol vykonaný žiadny úkon pre spustenie ERP do prevádzky,  podnikateľ bol povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii a súčasne dôvod, dátum a čas jej prerušenia zapísať do knihy ERP. Rovnako do knihy ERP mal  podnikateľ povinnosť zapísať  aj dátum a čas opätovného začatia používania  ERP.
Keďže počas doby prerušenia používania ERP podnikateľ ďalej predával tovar a aj prijímal tržbu v hotovosti, podnikateľ k prijatej tržbe bol povinný  vyhotovovať paragóny, ich  originál odovzdať zákazníkovi a kópie ponechať pre ich zaevidovanie do ERP. Zaevidovať paragóny do ERP podnikateľ bol povinný najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola  prevádzka ERP obnovená.  Následne sa kópie paragónov archivujú, a to v lehote piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli  vyhotovené.
 

Otázka č. 2 - prerušenie prevádzky ERP z dôvodu poruchy počítača

Podnikateľ používa ERP v zostave počítač a fiskálna tlačiareň. Počas dňa dôjde k poruche počítača, pričom jeho oprava sa vykoná v rámci prevádzky toho istého dňa. Do vykonania opravy podnikateľ naďalej pokračuje v predaji tovaru. Aký postup uplatní podnikateľ v danom prípade?      
Odpoveď
Na účely zákona o ERP sú definované dva typy ERP. V prvom prípade ide o elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok   a v druhom prípade ide o počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou  tlačiarňou.
Vzhľadom na to, že v druhom prípade sa za ERP považujú oba komponenty (počítač a samostatná fiskálna tlačiareň), aj pri prerušení prevádzky ERP z dôvodu opravy počítača (samotná fiskálna tlačiareň bez počítača nie je funkčná) je podnikateľ povinný nepoužívanie ERP ihneď  nahlásiť servisnej orgánizácii a súčasne dôvod, dátum a čas prerušenia zaznamená do knihy ERP.
Po dobu nepoužívania  ERP bude  podnikateľ k tržbám prijatých v hotovosti vyhotovovať paragóny, ktorých originál odovzdá zákazníkom a kópiu si podnikateľ ponechá pre  ich zaevidovanie do ERP po jej spustení do prevádzky. Údaje z paragónov  podnikateľ môže do ERP zaevidovať aj ihneď po jej oprave a uvedení do prevádzky, ale najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola  prevádzka ERP obnovená. 
Rovnako aj dátum a čas opätovného začatia používania ERP je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy ERP, ktorej prevádzka bola obnovená. 
 
Otázka č. 3 - prevádzka ERP sa z technických  dôvodov už neobnovila
Podnikateľ počas opravy ERP, ktorej prevádzka sa z technických dôvodov už vôbec neobnovila,  vydával kupujúcemu paragóny.  Má povinnosť podnikateľ  paragóny vydané počas opravy ERP, ktorej prevádzka sa už vôbec neobnovila, zaevidovať do novo zakúpenej  ERP (s novým DKP)?
Odpoveď
Počas prerušenia prevádzky ERP podnikateľ vyhotovuje paragóny, kópiu ktorých je po obnove prevádzky ERP  v ustanovenej lehote povinný zaevidovať do ERP, ktorej prevádzka bola  prerušená.  
Vzhľadom na to, že paragóny boli vyhotovené počas prerušenia prevádzky ERP, ktorej prevádzka sa už z technického dôvodu neobnovila, v uvedenom prípade paragóny  nie je možné  zaevidovať do novej ERP. Kópie paragónov je podnikateľ povinný archivovať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli  vyhotovené. 
 
Otázka č. 4 - výpadok elektrického napájania
V priebehu dňa došlo k jednohodinovému výpadku elektrického napájania, počas ktorého podnikateľ nevykonával podnikateľskú činnosť (prevádzka bola na jednu hodinu uzavretá). Po obnove výpadku, podnikateľ pokračoval v evidovaní tržieb v ERP. Bol aj v tomto prípade  podnikateľ povinný prerušenie prevádzky ERP nahlásiť servisnej organizácii a v knihe ERP zaznamenať dôvod, dátum a čas tohto prerušenia?   
Odpoveď
Vzhľadom na to, že v danom prípade k prerušenie prevádzky ERP došlo iba z dôvodu výpadku elektrického napájania, podnikateľ nemal povinnosť túto skutočnosť nahlásiť servisnej organizácii. Podnikateľ bol ale povinný zaznamenať do knihy ERP nielen dôvod, dátum a čas  prerušenia prevádzky ERP ale aj dátum a čas opätovného začatia používania ERP.