Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa,:
-  ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku,
alebo
- ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

V prípade študentov zahraničných vysokých škôl alebo občanov študujúcich v zahraničí sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR môže takéto štúdium považovať za rovnocenné vysokoškolské štúdium so štúdiom v Slovenskej republike.

Poznámka: Rovnocennosť štúdia sa preukazuje rozhodnutím ministerstva resp. Strediska ministerstva školstva pre uznávanie dokladov o vzdelaní.

FAQ

Otázka č. 1– Študent, ktorý dosiahol vek 25 rokov
Môj študujúci syn dosiahol 12.4.2019 vek 25 rokov. Mám nárok na daňový bonus ešte aj za mesiac apríl?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus máte ešte aj za mesiac apríl 2019, nakoľko na začiatku mesiaca apríl boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Nárok na daňový bonus Vám zanikol 1.5.2019, na začiatku tohto mesiaca už ste nespĺňali podmienku veku dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus.

Otázka č. 2 – Štúdium na druhej vysokej škole
C
hcem sa spýtať ohľadne daňového bonusu, máme pracovníčku, ktorej syn študoval na vysokej škole v zahraničí, vo Viedni, tam už skončil má titul Mgr. a chce ísť teraz na vysokú školu tiež v zahraničí súkromnú dennou formou študovať, Nemá ešte 25 rokov, patrí pracovníčke ešte aj naďalej daňový bonus?          
Odpoveď
Podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa... v znení neskorších predpisov nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Z uvedeného vyplýva, že vo Vami uvedenom prípade pracovníčka už nemá nárok na daňový bonus z dôvodu, že jej syn už získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

Otázka č. 3 - Spätné priznanie invalidného dôchodku dieťaťu
Sociálna poisťovňa 28.07.2019 vydala rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku dieťaťu spätne od 10.06.2018. V tomto prípade do kedy má zamestnanec nárok na daňový bonus? Do 07/2019 alebo do 06/2018?
Odpoveď
Ak dieťaťu bol 28.7.2019 priznaný invalidný dôchodok spätne od 10.6.2018, nárok na daňový bonus zaniká mesiacom, na začiatku ktorého bolo dieťa poberateľom tohto dôchodku - vo Vami uvedenom prípade od augusta 2019. V súlade s § 33 ods.7 zákona o dani z príjmov daňovník nestráca nárok na už priznaný a vyplatený bonus za mesiace 6-12/2018 a 1-7/2019, na ktorý mal nárok z dôvodu sústavnej prípravy na povolanie štúdiom príp. zo zdravotných dôvodov, ktoré doložil príslušnými dokladmi /potvrdenie o návšteve školy , resp. potvrdenie od lekára. Zamestnanec je povinný nahlásiť zmenu skutočností týkajúcich sa daňového bonusu (priznanie invalidného dôchodku dieťaťu) a to podpísaním vo vyhlásení.

Otázka č. 4  -  Denná - kombinovaná forma štúdia
Prosím o vyjadrenie, či si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré študuje na II. stupni VŠ, forma štúdia:
„Denná-kombinovaná metóda (distančno-prezenčná)“, presne tento text je na potvrdení.
Odpoveď
Podľa § 60 ods.1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách... v znení neskorších predpisov študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. Podľa ods. 4 vzdelávacie činnosti podľa § 51 ods. 2 sa môžu uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
Vo Vami uvedenom prípade ide o dennú - kombinovanú formu štúdia. Keďže je uvedené, že ide o dennú formu, zamestnanec má nárok na daňový bonus, za splnenia ostatných podmienok (výška príjmu ...)

Otázka č. 5 - Štúdium na Akadémii ozbrojených síl 
Zamestnanec predložil potvrdenie o návšteve školy na syna, ktorý od 1. septembra 2019 študuje na Akadémii ozbrojených síl v Lipt. Mikuláši VŠ štúdium, 1. ročník - denné štúdium. Na potvrdení je vyznačené, že študent je v prípravnej štátnej službe. Dokedy má rodič nárok na daňový bonus?
Odpoveď
Podľa § 4 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie  podľa tohto zákona nie je príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9) príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu, príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu a príprava príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.
Z uvedeného vyplýva, že vo Vašom prípade zamestnanec od 9/2019 nemá nárok na daňový bonus.

Otázka č. 6 -  Ukončenie II. stupňa vysokej školy
Vysokoškolák urobil štátnice. Hneď po štátniciach sa má hlásiť na úrady a štát za neho prestáva platiť odvody. Strácajú hneď po štátniciach jeho rodičia nárok na daňový bonus?
Odpoveď:
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka (do 31. augusta), v ktorom malo byť štúdium skončené. Rodičom sa pozastaví vyplácanie daňového bonusu na vysokoškoláka po vykonaní štátnej  skúšky, t.j. kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci v ktorom bola vykonaná štátna skúška.

Otázka č. 7 - Prerušenie štúdia VŠ
Čo ak napríklad na rok vysokoškolák prerušil štúdium – majú rodičia nárok na daňový bonus počas celého jeho štúdia, aj keď je o rok predĺžené?
Odpoveď:
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie nie je obdobie v ktorom sa štúdium prerušilo, rodičia strácajú nárok na priznanie daňového . Študent prestáva byť študentom odo dňa prerušenia štúdia, študentom sa stáva odo dňa opätovného zápisu na štúdium, týmto zápisom znova vznikne nárok na uplatnenie daňového bonusu. Štandardná dĺžka štúdia sa  od 1.2.2014 už nesleduje.