Oprava základu dane

Oprava základu dane

-    Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku

Opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku (keď je povinnosť platiť daň v tuzemsku) upravuje § 25 ods.1 – 3 a ods.6 zákona o DPH. Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a  pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví, ak dôjde  k :
-    úplnému alebo čiastočnému  zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, alebo ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru,
-    zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Ide napr. o poskytnutie  rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim,
-    zvýšeniu ceny tovaru alebo služby.

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základom dane a opravenou daňou sa vykazuje v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane. To zn., že oprava základu dane sa neuvádza v dodatočnom daňovom priznaní. Uvedené platí, pre prípady, keď je povinný platiť daň dodávateľ. V prípadoch, keď je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby sa oprava uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

Kto nemusí opraviť základ dane
Ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, dodávateľ je povinný opraviť pôvodný základ dane a pôvodne uvedenú daň s výnimkou podľa § 25 ods.6 zákona o DPH podľa ktorej platiteľ dane nemusí opraviť základ dane a daň, ak zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi dane za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany (dodávateľ a odberateľ) písomne dohodli. Platiteľ dane môže dohodu uzatvoriť len vtedy, ak odberateľ je platiteľ dane podľa zákona o DPH.

FAQ

Otázka č.1 – Kedy platiteľ uvádza opravu základu dane v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze
Platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodá v januári 2016 tovar v hodnote 10 000 eur + 2 000 eur DPH. Odberateľ za tovar zaplatí v januári 2016 čiastku 12 000 eur. Tovar nevyhovuje dohodnutým kvalitatívnym podmienkam, a preto odberateľ tovar vráti vo februári 2016 dodávateľovi. Platiteľ dane – dodávateľ - vyhotoví doklad, v ktorom opraví pôvodný základ dane. Kedy platiteľ uvedie opravu základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze?

Odpoveď
Opravu základu dane uvedie platiteľ  v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za to zdaňovacie obdobie, kedy vyhotovil doklad o oprave základu dane. Odberateľ musí odpočet dane vrátiť podľa § 53 zákona o DPH.

Otázka č.2 – kde sa uvádza v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze oprava základu dane
Dodávateľ,  platiteľ dane v mesiaci marec 2016 opravil strechu pre odberateľa, platiteľa dane v celkovej sume 12 000 eur, z toho DPH v čiastke  2 000 eur. Dodávateľ dňa 4.4.2016 vyhotovil pre odberateľa za dodanie služby (opravu strechy) faktúru na celkovú sumu 12 000 eur. Odberateľ reklamoval, že na opravu strechy nebola použitá krytina (tovar), ktorá bola  vyfakturovaná a žiadal o zníženie ceny poskytnutej služby. Dodávateľ pri znížení ceny plnenia po vzniku daňovej povinnosti vykoná opravu základu dane v zmysle § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Dodávateľ  v mesiaci jún 2016 vyhotovil faktúru, ktorou  opravil základ dane a výšku dane (tzv. dobropis), t.j. znížil celkovú cenu poskytovaných služieb na základe uznanej reklamácie zo sumy 12 000 euro na sumu 10 500 eur. V ktorých riadkoch daňového priznania DPH a v ktorej časti kontrolného výkazu DPH uvádza dodávateľ takúto opravu základu dane?
Odpoveď
Opravu základu dane uviedol v riadku 26 a 27 daňového priznania a v časti C.1 kontrolného výkazu DPH.


-     Oprava základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu  EÚ

Ak si nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – platiteľ dane, odpočítal daň na vstupe a neskôr obdrží doklad o oprave základu dane od dodávateľa z iného členského štátu identifikovaného pre daň v inom členskom štáte, je povinný v zmysle § 53 ods.1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň.

Otázka č.1 – Uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní
Platiteľ dane nadobudol tovar z Rakúska 21.3.2016 za cenu 40 000 eur. Slovenský podnikateľ uplatnil k cene slovenskú DPH (samozdanenie) vo výške 8 000 eur a zdaniteľný obchod uviedol do daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2016, resp. I.Q 2016. Platiteľ si zároveň uplatní odpočítanie dane v rámci toho istého zdaňovacieho obdobia. Vzhľadom k tomu, že tovar bol čiastočne poškodený, odberateľ požadoval zľavu vo výške 55% z celkovej ceny. Rakúsky dodávateľ vyhotovil doklad o znížení ceny a odberateľ tento doklad obdržal v máji 2016. V ktorých riadkoch a kedy uvedie nadobúdateľ (slovenský podnikateľ) opravu základu dane v daňovom priznaní DPH a kedy a kde v kontrolnom výkaze DPH?
Odpoveď

Slovenský podnikateľ (platiteľ dane) uvedie opravu základu dane a taktiež opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie máj 2016, resp. II.Q 2016 v daňovom priznaní k DPH v riadku 26, 27 a 28 a v kontrolnom výkaze v tabuľke C.2 kontrolného výkazu .