Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane > Náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce

Náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce

Premetom dane nie je náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce poskytovaná podľa osobitného predpisu (Zákonník práce) za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov.

 

FAQ
 
Otázka č. 1 - Použitie vlastného zariadenia
V dome, v ktorom vykonáva správu  s.r.o. Vlastníkov v každom vchode zastupuje jeden dôverník. Vlastníci sa na schôdzi rozhodli refundovať výdaje domových dôverníkov (za používanie telefónu, internetu, mobilu, počítača, tlačiarne atď.) vo výške 1,70 eura mesačne na každého vlastníka. Uvedená hodnota predstavuje výšku vynaložených výdavkov každého dôverníka refundovanú vlastníkmi bytov v hodnote 30 až 50 eur mesačne.
Postupovali by sme správne, ak sumu, ktorú príjme dôverník od vlastníkov bytov by sme považovali len za refundáciu ich výdavkov a teda by sa táto suma nepovažovala za ich príjem a netvorila by základ pre odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a na zdanenie?
Odpoveď
V zmysle § 5 ods. 5 písm. f) zákona o dani z príjmov nie je predmetom dane náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce podľa Zákonníka práce (t.j. v pracovnoprávnom vzťahu), ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov.
Ak členská schôdza vlastníkov bytov schváli v uznesení zo schôdze vyplácanie náhrady za používanie vlastných predmetov potrebných na výkon činnosti zástupcovi vlastníkov bytov (používanie vlastného telefónu, platenie poštovných poplatkov, použitie vlastného motorového vozidla a pod.), aj keď jej výška je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov (napr. za obdobie štvrťroka), táto náhrada je predmetom dane. Ide o inú formu plnenia poskytovanú v súvislosti s výkonom závislej činnosti zástupcu - domového dôverníka. Uvedenú poskytovanú sumu zdaní zamestnávateľ (správca) preddavkom na daň v mesiaci poskytnutia takéhoto plnenia v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov. 
V otázke platenia odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z predmetného príjmu sa obráťte na Sociálnu poisťovňu a príslušnú zdravotnú poisťovňu.
 
 
Otázka č. 2 - Použitie vlastného zariadenia a podanie daňového priznania
Zamestnanec, ktorý je na dlhodobej PN poskytol zamestnávateľovi na používanie motorovú pílu, čo majú upravené aj v pracovnej zmluve. V roku 2021 nedosiahol tento zamestnanec žiadne príjmy, ani zo zamestnania, ani iné druhy príjmov. Sme povinný vykonať pre tohto zamestnanca ročné zúčtovanie, prípadne je vyplýva povinnosť pre zamestnanca podať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak bola zamestnancovi vyplatená vyššie uvedená náhrada za používanie vlastnej motorovej píly, táto nie je predmetom dane, nevyplýva mu teda ani povinnosť podávať daňové priznanie. Tzn., že ak zamestnávateľ pri stanovení sumy náhrady za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce vychádza zo skutočných výdavkov, potom takto vypočítaná náhrada sa zamestnancovi nezdaní (nie je predmetom dane). Medzi skutočné výdavky na predmety potrebné na výkon práce patria nielen výdavky spojené s používaním tohto predmetu, ako  je napr. spotreba pohonných hmôt, spotreba elektrickej energie, ale medzi takéto výdavky možno zahrnúť aj sumu, za ktorú daňovník predmet obstaral. Vychádzame z predpokladu, že ide o náhradu v rámci pracovnoprávneho vzťahu.