Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Inventarizačné rozdiely > Inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014

Inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014

Ak daňovník zistil a zaúčtoval inventarizačné prebytky do 31.12.2014, vzhľadom na absenciu prechodných ustanovení k zmenám zákona o dani z príjmov účinným od 1.1.2015, môže po 1.1.2015 postupovať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014, to znamená, že takéto inventarizačné prebytky  budú vylúčené z odpisovania, alebo ich bude odpisovať v súlade so znením §17 ods. 3  písm. j/ zákona o dani z príjmov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015. Obidve možnosti majú rovnaký (neutrálny) vplyv na základ dane, ale môžu vzniknúť rozdiely pri účtovaní o odloženej dani, a rovnako aj pri posudzovaní technického zhodnotenia vykonaného na majetku, ktorý je inventarizačným prebytkom.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Zistenie inventarizačného rozdielu v januári 2014
Daňovník v januári 2014 pri inventarizácii majetku zistil a zaúčtoval nový majetok ako inventarizačný prebytok, ktorý bol ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou vo výške 18 000 eur, a ktorý  daňovník hneď začal aj používať na dosiahnutie zdaniteľných príjmov. Ako bude daňovník postupovať pri úprave základu dane?
Odpoveď
Daňovník môže postupovať dvomi spôsobmi
:
1. Podľa právnej úpravy zákona o dani z príjmov platnej do 31.12.2014, teda  novozistený majetok pri inventarizácii  bude daňovník považovať za neodpisovaný majetok, preto neuplatní do daňových výdavkov daňový odpis tohto majetku. V takomto prípade daňovník pripočíta účtovné odpisy do základu dane a časové rozlíšenie výnosov bude odpočítateľnou položkou od základu dane. Ak daňovník zistil nový majetok v roku 2014 a začal postupovať podľa takejto právnej úpravy v tom istom roku, bude týmto spôsobom postupovať aj v zdaňovacích obdobiach po 31.12.2014, teda princíp neutrálneho vplyvu na základ dane zostane zachovaný.  
 
2. Podľa právnej úpravy, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015, teda daňovník bude takéto prebytky odpisovať  v súlade so znením § 17 ods. 3 písm. j/ zákona o dani z príjmov, pričom prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 vo výške odpisu podľa § 27 zákona o dani z príjmov.  
 
Otázka č. 2 – Technické zhodnotenie vykonané  v r.2018 na  inventarizačnom prebytku zistenom v r.2013
Daňovník v decembri  2013  pri inventarizácii majetku zistil a zaúčtoval nový majetok ako inventarizačný prebytok - budovu, ktorý sa podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2014 neodpisoval. V marci 2018 vykonal na budove  (inventarizačnom prebytku) technické zhodnotenie. Akým spôsobom má nakladať s vykonaním technickým zhodnotením na neodpisovanom  inventarizačnom prebytku zistenom pred 1.1.2015 v súvislosti so zmenou v zahrnovaní inventarizačných prebytkov do základu dane od 1.1.2015 ?
Odpoveď
Daňovník sa môže rozhodnúť postupovať dvomi spôsobmi
:
1. Podľa právnej úpravy zákona o dani z príjmov platnej do 31.12.2014  technické zhodnotenie vykonané  v r.2018 na  neodpisovanom inventarizačnom prebytku zistenom v r.2013 bude považovať za iný majetok  podľa §22 ods.6 písm. e) zákona o dani z príjmov, ktoré sa bude odpisovať ako technické zhodnotenie plne odpísaného majetku vyššie ako 1 700 €.  
 
2. Podľa právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2015,  technické zhodnotenie bude súčasťou vstupnej ceny  inventarizačného prebytku odpisovaného od 1.1.2015  od  roku jeho dokončenia  a zaradenia do užívania a do základu dane sa zahrnie prostredníctvom odpisov.