Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nedaňové výdavky > Výdavky súvisiace s používaním majetku na základe zmluvy o výpožičke

Výdavky súvisiace s používaním majetku na základe zmluvy o výpožičke

Daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke, okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. Uvedené vyplýva z ustanovenia  § 21 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov účinnom od 1.1.2017.

Význam pojmu "zmluva o pôžičke" je ustanovený odkazom na § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka. Zmluvou o výpožičke vznikne vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať.

To znamená, že daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie nehnuteľnosti, ktorú v zmysle zmluvy o výpožičke bezodplatne užíva vypožičiavateľ. Zákon umožňuje zahrnúť do daňových výdavkov vypožičiavateľa iba náklady na energie, ktoré vynakladá tento vypožičiavateľ v súvislosti s užívaním predmetu zmluvy o výpožičke. Ak sa jedná o vypožičanie motorového vozidla, užívateľ tohto vozidla môže zahrňovať do daňových výdavkov výdavky na spotrebu pohonných látok.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Výdavky na opravu budovy
Daňovník používa na podnikanie budovu, ktorú má vypožičanú od svojho otca. Na výmenu sociálneho zariadenia vynaložil sumu 900 eur. Môže si tento výdavok na opravu zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Nemôže, nakoľko výdavky na opravu majetku využívanej na základe zmluvy o výpožičke nie sú daňovými výdavkami.

Otázka č. 2 - Výdavky na spotrebu energií
Daňovník využíva na podnikanie budovu, ktorú má vypožičanú od rodinného príslušníka. Môže si do daňových výdavkov zahrňovať výdavky na spotrebu energií (vody, plynu, elektriky), ktoré spotrebováva pri výkone podnikateľskej činnosti?
Odpoveď
Áno, nakoľko ustanovenie § 21 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov umožňuje zahrňovať do daňových výdavkov výdavky na energie vynaložené užívateľom v súvislosti s užívaním vypožičanej nehnuteľnosti.

Otázka č. 3 - Výdavky na PHL
Daňovník s príjmami z podnikania využíva na podnikanie vypožičaný osobný automobil. Môže si do daňových výdavkov zahrňovať výdavky na spotrebu pohonných hmôt a základnú náhradu za každý 1 km jazdy?
Odpoveď
Výdavky na spotrebované pohonné látky vynaložené užívateľom v súvislosti s užívaním automobilu sú daňovým výdavkom, pričom pri uplatňovaní tohto daňového výdavku daňovník postupuje v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov. Keďže daňovník nepoužíva na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo, nemôže si zahrňovať do daňových výdavkov základnú náhradu za každý 1 km jazdy.