OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - príjmy z pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vykázalo za rok 2015 výsledok hospodárenia - zisk, z ktorého zaplatí daň z príjmov právnickej osoby. Zisk určený na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva je v sume 50 000 eur, pričom ho rozdelia medzi 200 členov pozemkového spoločenstva.  Každému členovi pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v roku 2016 budú vyplatené podiely na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie  vo výške 250 eur. Je spoločník povinný zdaňovať tieto príjmy?  
Odpoveď  
Členovia pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vyplatené podiely na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva nie sú povinný zdaňovať  a nie sú povinný ich uvádzať v daňovom priznaní, nakoľko ide o príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 2  písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2 – príjmy spoločníka pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity
Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity sa do konca roka 2013 ešte netransformovalo na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zákona č. 97/2013 Z. z. Za rok 2013 toto spoločenstvo vyčíslilo podiely jednotlivých spoločníkov na príjmoch a výdavkoch, pričom peniaze spoločníci neprijali do konca roka 2013. Ako takýto spoločník  postupuje pri zdanení uvedených príjmov?
Odpoveď
Príjmy spoločníka pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity patria medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Daňovník predmetné príjmy vo výške zodpovedajúcej jeho podielu na celkových príjmoch dosiahnutých v roku 2013 pri spoločnom podnikaní v rámci pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity zahrnie do základu dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2013, pričom nie je rozhodujúce to, že k reálnemu vyplateniu peňažných prostriedkov príde až v roku 2014. Uvedeným spôsobom bude spoločník pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity postupovať pri zdaňovaní príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov za  zdaňovacie obdobie roka 2013 a ešte aj za časť roka 2014.

Otázka č. 3 – transformácia pozemkového spoločenstva  v priebehu roka 2014
Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity sa v priebehu roka 2014 transformovalo na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.
Môže takýto spoločník (daňovník) za rok 2014 považovať svoje príjmy z pozemkového spoločenstva za vylúčené z predmetu dane  a postupovať podľa § 3 ods.2 písm.d) zákona o dani z príjmov ?
Odpoveď
Príjmy spoločníka pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity patria medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Daňovník predmetné príjmy vo výške zodpovedajúcej jeho podielu na celkových príjmoch dosiahnutých v roku 2014 pri spoločnom podnikaní v rámci pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity zahrnie do základu dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2014, a to za časť roka 2014.
Po transformácii pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa už bude postupovať len v súlade so  znením § 3 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je z predmetu dane fyzickej osoby vylúčený podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi  členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.