Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Zaokrúhľovanie > Zaokrúhľovanie platieb zo a do štátneho rozpočtu

Zaokrúhľovanie platieb zo a do štátneho rozpočtu

V zákone o dani z príjmov je v § 47 zavedený jednotný systém zaokrúhľovania. V tomto ustanovení zákona je zakomponovaný základný princíp uplatnený vo vyhláške 75/2008 Z.z., podľa ktorého sa zaokrúhľujú
  • platby zo štátneho rozpočtu na najbližší eurocent nahor
  • platby do štátneho rozpočtu na najbližší eurocent nadol

Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Zaokrúhlenie sumy  dane
Daňovník vyčíslil v podávanom priznaní základ dane základ dane vo výške 4 823,62 eura. Ako sa zaokrúhli vypočítaná daň vo výške 916,487 eura?
Odpoveď
Platby do štátneho rozpočtu sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol. Znamená to, že  vypočítaná daň vo výške  916,487 eura po zaokrúhlení na eurocent nadol predstavuje sumu 916,48 eura.

Otázka č. 2 – Zaokrúhlenie preddavku na daň zo závislej činnosti
Zamestnávateľ pri výpočte preddavku na daň vypočítal zamestnancovi z dosiahnutej zdaniteľnej mzdy preddavok na daň vo výške 99,654 eura. Ako má zaokrúhliť vyčíslený preddavok na daň?
Odpoveď
Platby do štátneho rozpočtu sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol. Vyčíslený preddavok na daň vo výške 99,654 zamestnávateľ zaokrúhli na sumu  99,65 eura.

Otázka č. 3  – Zaokrúhlenie sumy 2% podielu zaplatenej dane
Ako sa  zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura  na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane?
Odpoveď
Suma 25,483 sa zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura  tiež na sumu 25,48 eura, na celé eurocenty nadol.