Oprava účtovnej závierky po elektronickom podaní

Otázka
Ako má subjekt v prípade podania opravných účtovných výkazov do lehoty na podanie daňového priznania  postupovať, keď zákon o účtovníctve nepozná pojem opravná súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky a rovnako ani v elektronickom formulári účtovných výkazov nie je možnosť začiarknuť “opravná“ súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky? Je postup daňového subjektu rovnaký v prípade, ak chybu zistil ešte v lehote do 10 pracovných dní od elektronického doručenia účtovných výkazov, t.j. ešte pred tým, ako FR SR je povinné doručené dokumenty v elektronickej podobe postúpiť správcovi registra alebo až po tejto lehote? Čo v prípade ak FR SR pôvodné „chybné“ účtovné výkazy už postúpil správcovi registra?
Odpoveď
V zmysle zákona o účtovníctve je potrebné rozlišovať aké chyby účtovná jednotka opätovným podaním účtovnej závierky opravuje. Jedná sa o nasledovné skupiny opráv:
  1. oprava nesprávností vo všeobecných náležitostiach podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) zákona o účtovníctve (ďalej len „všeobecné náležitosti“)  – v tomto prípade je účtovná jednotka povinná opraviť chyby vo všeobecných náležitostiach, či už na základe výzvy správcu dane na opravu nesprávností vo všeobecných náležitostiach alebo z vlastného podnetu ešte pred postúpením dokumentov správcovi registra účtovných závierok (ďalej len RÚZ“). Ide o nové elektronické podanie účtovnej závierky. 
  2. opravy chýb vyplývajúcich z nesprávne vedeného  účtovníctva – podľa § 16 ods. 9  zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky účtovná jednotka nemôže otvárať uzavreté účtovné knihy s výnimkou ustanovenou v § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve. Podľa tohto ustanovenia do schválenia účtovnej závierky možno uzavreté účtovné knihy opäť otvoriť v prípade, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva. Ak účtovná jednotka v zmysle cit. ustanovenia znovu otvorí účtovné knihy,  podľa § 23a ods. 6 zákona o účtovníctve  uloží do registra účtovných závierok novú schválenú účtovnú závierku najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia. Jedná sa o nové elektronické podanie účtovnej závierky.  Upozorňujeme, že v tomto prípade  musí byť opätovne podaná účtovná závierka už schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky.
  3. oprava chýb, ktoré vznikli pri zostavovaní účtovnej závierky napríklad z nepozornosti (nejde o chyby uvedené vyššie) – tieto chyby je účtovná jednotka povinná opraviť v súlade s § 34 zákona o účtovníctve pred doručením účtovnej závierky na daňový úrad.  Ak účtovná jednotka doručí prostredníctvom elektronickej podateľne FR SR „chybnú“ účtovnú závierku a rozhodne sa následne chyby opraviť, môže uložiť do RÚZ „novú“ účtovnú závierku, ktorá sa v zmysle § 23 ods. 3 zákona o účtovníctve považuje za účtovnú závierku  zostavenú z vlastného podnetu. Ide o nové elektronické podanie účtovnej závierky.

Postup účtovnej jednotky pri opätovnom elektronickom podávaní účtovnej závierky nezávisí na lehotách, ktoré má FR SR v zákone o účtovníctve stanovené  na postúpenie dokumentov do RÚZ.

 
V zmysle § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý dokument uvedený v § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve, tak ako ho účtovná jednotka uložila. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak „chybnú (pôvodnú)“ účtovnú závierku FR SR postúpi správcovi RÚZ, budú v RÚZ zverejnené všetky doručené účtovné závierky. Správca RÚZ nie je oprávnený uložené dokumenty odstrániť, dopĺňať ani ich meniť.