Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane zamestnancom > Dva spôsoby poukázania podielu zaplatenej dane zamestnancom

Dva spôsoby poukázania podielu zaplatenej dane zamestnancom

Prvý spôsob je prostredníctvom daňového priznania (vysporiadava si daňovú povinnosť sám) alebo  druhým spôsobom,  a to (v prípade, ak daňovú povinnosť vysporiadava za neho zamestnávateľ) podaním tlačiva na to určeného. Ide o „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 59 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ (ďalej len „Vyhlásenie k 2%“).

V daňovom priznaní  k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) pre daňovníka, ktorý má  príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona  o dani z príjmov  uvedie zamestnanec údaje o dani a prijímateľovi v oddieli VIII. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 tohto zákona.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 -  2 % z dane bývalého zamestnanca
Akým spôsobom môže poukázať 2% z dane zamestnanec, ktorý už nepracuje a z ročného zúčtovania mu vznikol nedoplatok ?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ak zamestnanec uplatní postup podľa ustanovenia § 50 zákona ( rozhodne sa podiel do výšky 2% zo zaplatenej dane poukázať ním určenej osobe), zamestnávateľ – platiteľ dane  zrazí daňový nedoplatok  najneskôr do 30.apríla  po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie dane (RZD) .
V prípade, že zamestnávateľ  už nezamestnáva zamestnanca, ktorý chce poskytnúť 2% zo zaplatenej dane (t.j. uplatniť postup podľa § 50 zákona) , zákon o dani z príjmov  v tomto prípade neupravuje osobitný postup pri vydané Potvrdenia na tento účel.  To znamená, že zamestnávateľ môže vydať uvedené potvrdenie až po zaplatení nedoplatku z ročného zúčtovania. Tento  nedoplatok môže byť uhradený priamo bývalému zamestnávateľovi (v hotovosti alebo bezhotovostným spôsobom).