Spôsob zdaňovania príjmov od držiteľa

S účinnosťou od 1.1.2015 sa zaviedol nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, a to daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania (bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej osobe alebo právnickej osobe).
 
Príjmy uvedené v § 43 ods. 3 písm. o) plynúce daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa zdania daňou vyberanou zrážkou, a to aj ak plynú zo zdrojov v zahraničí. Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou tieto príjmy zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov.
 
Príjmom zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem z peňažných plnení a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak sú tieto plnenia poskytnuté v súvislosti s aktivitami na území SR.
 
Držiteľom na účely ZDP je:
 • držiteľ registrácie lieku,
 • držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov,
 • držiteľ povolenia na výrobu liekov,
 • farmaceutická spoločnosť,
 • držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (len podľa § 20 ods. 1 písm. i) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch, teda len ak ide o spätný predaj  liekov podľa  citovaného ustanovenia zákona, pričom v ostatných prípadoch je na účely zákona o dani z príjmov je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti)   
 • výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky,
 • výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo
 • tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb.
 
Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na účely ZDP ( § 2 písm. z) ZDP) je:
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve),
 • zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
 • zdravotnícky pracovník (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve).

Osobou, ktorej sa týka osobitný spôsob zdaňovania, môže byť aj takto ustanovený daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak zdaňované plnenie plynie zo zdrojov na území SR, t. j. spadá do rámca príjmov s účinnosťou od 1. januára 2016 uvedených v § 16 ods. 1 písm. j) ZDP.

 
Platiteľ zrážkovej dane je určený podľa toho, v akej forme bolo plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ďalej podľa toho, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je alebo nie je súčasne aj držiteľom a či tieto príjmy plynú poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí: 
 
Plnenia plynúce poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa zo zdrojov na území SR:
 • ak bolo poskytnuté peňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, platiteľom dane je držiteľ, ktorý pri zrazení dane postupuje podľa § 43 ods. 10 až 12 ZDP; Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a uverejnilo na svojom webovom sídle ( OZN4311v18   Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (platné od 1.1.2018) .
   
 • ak bolo poskytnuté nepeňažné plnenie, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, platiteľom dane je príjemca nepeňažného plnenia, ktorý postupuje podľa § 43 ods. 17 a 18 ZDP. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté. V tej istej lehote je tento platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle (Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov ). Držiteľ, ktorý poskytol nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, je podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov povinný na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle, predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia do konca kalendárneho  mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté (Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia). Zároveň je v súlade s § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov držiteľ v rovnakej lehote povinný oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia výšku nepeňažného plnenia.
 • ak bolo poskytnuté peňažné a nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je súčasne aj držiteľom, potom platiteľom dane je príjemca takýchto plnení, ktorý postupuje podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov, ak plnenie od držiteľa mu bolo poskytnuté v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Platiteľ dane je povinný z týchto peňažných a nepeňažných plnení odviesť daň správcovi dane do troch kalendárnych  mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom takéto peňažné alebo nepeňažné plnenie prijal a zároveň v rovnakej lehote je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane  (Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov ). Držiteľ  v tomto prípade nemá oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov. 
Plnenia plynúce poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa zo zdrojov v zahraničí:
 • v prípade príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí sa pri určení osoby platiteľa dane postupuje rovnako ako v prípade príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR, ak peňažné plnenie a nepeňažné plnenie je poskytnuté držiteľom, ktorým je zahraničná osoba, ktorá má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň,
 • v ostatných prípadoch príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí je platiteľom dane príjemca, ktorý postupuje podľa § 43 ods. 17 a 18 zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na skutočnosť, či mu bolo poskytnuté peňažné alebo nepeňažné plnenie. Platiteľ dane je povinný z peňažných a nepeňažných plnení odviesť daň správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom peňažné a nepeňažné plnenie prijal a v rovnakej lehote je povinný  predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane  (Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov ). Držiteľ, ktorý je zahraničnou osobou, ktorá nemá na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň oznamovacie povinnosti podľa § 43 ods. 19 a § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov nemá.

Ak platiteľ dane podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do pätnástich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. Vzor oznámenia určilo FR SR a zverejnilo ho na svojom webovom sídle (OZN4318v17 - Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení §43 ods. 18 (platné od 1.1.2017).

Platiteľ dane, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka a ktorému do lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný odviesť daň správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane (§ 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov).

V súlade so znením § 43 ods. 4 ZDP základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri peňažných príjmoch uvedených v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP je iba príjem neznížený o výdavky, tzv. hrubý príjem.
 
Takýto príjem, pre ktorý je ustanovené, že daň vybraná podľa § 43 ods. 6 ZDP sa považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa do základu dane nezahŕňa a daňovník nemôže zrážkovú daň odpočítať ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP [§ 4 ods. 7; § 17 ods. 3 písm. a) ZDP].
 
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov sa neplatí, ak nepeňažné plnenie podľa § 43 ods. 17 zákona v úhrnnej sume od všetkých držiteľov za príslušný kalendárny rok nepresiahne 40  eur. V takom prípade sa nepodáva oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 a) zákona o dani z príjmov.
 
Na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov, čiže na príjemcu nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 o) zákona plynúceho zo zdrojov na území SR a na príjemcu takéto peňažného a nepeňažného plnenia plynúceho zo zdrojov v zahraničí, sa nevzťahuje registračná a oznamovacia povinnosť, ktorá je ustanovená v § 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov pre platiteľa dane.    
 
Oslobodenie nepeňažných plnení od dane z príjmov fyzickej osoby - zmeny  od 1.1.2018


Odborné podujatie určené výhradne na vzdelávací účel

Oslobodeným príjmom podľa § 9 ods. 2 písm. y) ZDP je nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí37ab) určenom výhradne na vzdelávací účel.

Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. y) ZDP sa od 01. 01. 2018 zmenilo tak, že sa oslobodzuje nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme stravy na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel v plnej výške bez ďalších obmedzujúcich podmienok. V takomto prípade si daňovník nemôže uplatniť daňové výdavky na stravovanie podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP, resp. daňové výdavky na stravné podľa § 19 ods. 2 písm. p) ZDP.

Oslobodeným príjmom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sa zúčastnil odborného podujatia, ktoré nebolo sústavným vzdelávaním podľa osobitného predpisu, nie je:
• úhrada držiteľa za ubytovanie a dopravu, resp. iné plnenia, okrem poskytnutia stravy, ak sú hradené držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel;
• všetky plnenia hradené držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom na iný ako vzdelávací účel.

Sústavné vzdelávanie

Oslobodeným príjmom podľa § 9 ods. 2 písm. y) ZDP je nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu (§ 42 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ) ; pričom  za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

Oslobodeným príjmom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sa zúčastnil odborného podujatia, ktoré bolo sústavným vzdelávaním podľa osobitného predpisu, nie je:
• úhrada držiteľa za ubytovanie a dopravu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na podujatí, ktoré je sústavným vzdelávaním podľa osobitného predpisu;
• iné plnenia, okrem poskytnutia stravy, ak sú hradené držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí, ktoré je sústavným vzdelávaním podľa osobitného predpisu.

Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. y)  zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 01. 01. 2018 sa v súlade s  § 52zn ods. 4 zákona o dani z príjmov použije už pri nepeňažných plneniach poskytnutých vo forme stravy na uvedených vzdelávacích podujatiach konaných v roku 2017, preto tieto nepeňažné plnenia nebude uvádzať platiteľ dane (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) do oznámení, ktoré je podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP povinný podať správcovi dane za rok 2017 do 03. 04. 2018 a teda z týchto nepeňažných plnení nebude ani vyberať a odvádzať zrážkovú daň za rok 2017.
Takisto držiteľ nebude tieto plnenia uvádzať v oznámeniach, ktoré je povinný predložiť správcovi dane podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP do 31. 01. 2018.
 

Odpovede ku konkrétnym otázkam z praxe sú zverejnené v časti Stanoviská FR SR.