Oznamovacia povinnosť podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Pri zrušení registrácie je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie.
 
Oznámenie podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu (§ 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Oznámenie  zmeny priezviska
Daňovníčka, ktorá je registrovaná u správcu dane z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia sa v marci 2019 vydala a zmenila svoje priezvisko. Je povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane?
Odpoveď
Zmenu priezviska je  daňovník povinný oznámiť správcovi dane  a to v lehote do 30 dní odo dňa, kedy zmeny nastali.   V tejto lehote predloží správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, nakoľko je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.
 
Otázka č. 2 - Oznámenie zmeny trvalého bydliska FO
Daňovník sa v júni 2019 presťahoval. Ide o fyzickú osobu registrovanú u správcu dane z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Má  daňovník povinnosť  oznámiť správcovi dane zmenu bydliska?
Odpoveď
Zmenu bydliska je daňovník povinný oznámiť správcovi dane a to v lehote do 30 dní  odo dňa kedy  zmena bydliska. nastala. V tejto lehote predloží správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, nakoľko je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.