Podávanie Prehľadov a Hlásenia

Tlačivá vymedzené v ustanovení § 39 ods.9 zákona  o dani z príjmov sa prekladajú v lehotách podľa ustanovenia § 49 zákona, a to  :
 
  • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „Prehľad“)  sa podáva mesačne -  do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu nato , či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie  obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „Hlásenie“) sa podáva  1 krát ročne -  do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva, ak zákon neustanoví inak.

Hlásenie a prehľad nie je povinný podať podľa § 39 ods. 12 zákona o dani z príjmov,  len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane  alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona o dani z príjmov, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.

UPOZORNENIE (platí do 31.12.2020)

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podať hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 v lehote do 30. novembra 2020 a v tejto lehote je splatný aj nedoplatok dane z príjmov FO zo závislej činnosti za všetkých zamestnancov.

S účinnosťou od 1.1.2022 platí novelizované znenie § 39 ods.11 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - na hlásenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na daňové priznanie,128) pričom hlásenie sa považuje za daňové priznanie, opravné hlásenie sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné hlásenie sa považuje za dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu.128) Ak bol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať prehľad a tento nepodal do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v § 49 ods. 2 na podanie prehľadu, správca dane použije postup podľa osobitného predpisu,132a) ak zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, za tento kalendárny mesiac vznikla povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo žiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie.

Tzn., že zamestnávateľ môže podať prehľad ešte do 5 kalendárnych dní po uplynutí lehoty (napr. za 1/2022 do 7. marca  2022 - 5.marca je sobota, termín sa posúva na najbližší pracovný deň) bez pokuty. 

FAQ

Otázka č. 1  - Podávanie prehľadu
Ako často sa predkladajú tlačivá Prehľad a  Hlásenie ?
Odpoveď
Prehľad sa podáva mesačne. Hlásenie sa podáva jedenkrát ročne.

Otázka č. 2 – Kto podáva prehľad a hlásenie
Pre koho platí povinnosť podávať tlačivá Prehľad a Hlásenie?
Odpoveď
Povinnosť  vypĺňať a podávať tlačivá Prehľad a Hlásenie je stanovená pre zamestnávateľa, ktorý v určenom období vyplácal príjmy zo závislej činnosti.

Otázka č. 3 - Miesto podania prehľadu
Komu sa predkladajú vyplnené tlačivá Prehľad a Hlásenie ?
Odpoveď
Tieto tlačivá predkladajú ktorémukoľvek správcovi dane platiteľa dane..

Otázka č. 4  - Nevyplácanie príjmu a prehľad
Komu nevzniká povinnosť podávať tlačivá Prehľady a Hlásenie ?
Odpoveď
Povinnosť podať hlásenie alebo prehľad nevzniká zamestnávateľovi, ktorý za príslušné obdobie nevyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.