Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane za rok 2021

Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane za rok 2021

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zmenil spôsob odpočítavania daňovej straty. Tento nový spôsob odpočítavania daňovej straty sa použije prvýkrát na daňovú stratu vykázanú za rok 2020.
Daňovú stratu vykázanú za rok 2020 môže daňovník odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2021. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2021.

Daňové straty vykázané za roky 2017 až 2019 je možné  odpočítať od základu dane spôsobom platným do 31.12.2019. Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v zdaňovacích obdobiach rokov 2017 až 2019 vo výške ¼.

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítaval daňové straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (korona zákon), pri zostávajúcich častiach daňových strát vykázaných za roky 2017 a 2018 postupuje od roku 2020 v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov, t. j. že zvyšné časti daňovej straty uplatní v rokoch, v ktorých by ich uplatnil podľa § 30 zákona o dani z príjmov, keby nedošlo k pandémii a schváleniu korona zákona.

To znamená, že od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov fyzickej osoby z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6  ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021 možno odpočítať daňovú stratu vykázanú

  • za rok 2017 - vo výške ¼, ak nebola uplatnená podľa korona zákona zo základu dane za rok 2019,
  • za rok 2018 - vo výške ¼, ak nebola uplatnená podľa korona zákona zo základu dane 2019,
  • za rok 2019 - vo výške ¼
  • za rok 2020 – v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2021.

FAQ

Otázka č. 1
Živnostník vykázal daňovú stratu za rok 2019 vo výške 6 280 eur. Akú časť z tejto straty si môže odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2021?

Odpoveď
Zo základu dane za rok 2021 si môže odpočítať 1/4 straty z roku 2019, teda sumu 1 570 eur.


Otázka č. 2
Daňovník vykázal za rok 2020 stratu vo výške 4 560 eur. Za rok 2021 už vykázal základ dane vo výške 6 200 eur. Môže si odpočítať stratu z roku 2020 v plnej výške?

Odpoveď
Nie, od základu dane za rok 2021 si môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2021, teda najviac 3 100 eur.

Otázka č. 3

Živnostník vykázal zo živnosti tieto daňové straty:
•za rok 2015 vo výške 10 000 eur
•za rok 2016 vo výške 8 000 eur
•za rok 2017 vykázal základ dane, ktorý znížil o ¼ straty z roku 2015 a ¼ straty z roku 2016
•za rok 2018 vykázal stratu vo výške 11 000 eur
•za rok 2019 vykázal základ dane vo výške 15 000 eur; od základu dane vykázaného za rok 2019 odpočítal:
             - 1/4 straty z roku 2015 vo výške 2 500 eur
             - 2/4 straty z roku 2016 vo výške 4 000 eur
             - zo straty vykázanej v roku 2018 sumu 8 500 eur
•za rok 2020 vykázal stratu vo 2 000 eur
Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže tento živnostník odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2021?

Odpoveď
Od základu dane vykázaného za rok 2021 si daňovník nemôže odpočítať žiadnu stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období 2015 až 2018. Zostatok straty vykázanej v roku 2018 vo výške 2 500 eur si daňovník odpočíta zo základu dane vykázaného za rok 2022, nakoľko táto časť straty predstavuje časť štvrtej štvrtiny, ktorú môže odpočítať až zo základu dane vykázaného v roku 2022. Od základu dane vykázaného za rok 2021 si daňovník môže teda odpočítať len vykázanú daňovú stratu za rok 2020 a to v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50% základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2021.