Nezdaniteľná časť základu dane u poberateľa dôchodku

Poberateľ starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2017, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2017 v úhrne nepresiahne sumu o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 [t. j . sumu a) 3 803,33 eur u daňovníka, ktorého základ dane sa rovná alebo je nižší ako 19 809 eur, resp. b) sumu  8 755,578 - (základ dane: 4) u daňovníka, ktorého základ dane je vyšší ako 19 809 eur]. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak daňovník bol poberateľom uvedeného dôchodku k 1.1.2017 a ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2017 v úhrne presiahne sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov [t. j . sumu a) 3 803,33 eur u daňovníka, ktorého základ dane sa rovná alebo je nižší ako 19 809 eur, resp. b) sumu  8 755,578 - (základ dane: 4) u daňovníka, ktorého základ dane je vyšší ako 19 809 eur], nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 
Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2017 (nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2017), vzniká mu nárok na nezdaniteľnú časť v plnej výške v závislosti od vykázaného základu dane [t.j. v sume a) 3 803,33 eur u daňovníka, ktorého základ dane sa rovná alebo je nižší ako 19 809 eur, resp. b) v sume  8 755,578 - (základ dane: 4) u daňovníka, ktorého základ dane je vyšší ako 19 809 eur].

Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.
 
 

FAQ

Otázka č. 1  - Začatie poberania výsluhového dôchodku od 2.1.2017
Daňovník začal poberať starobný dôchodok od 2.1.2017. Naďalej poberá príjem z podnikania. Má aj v tomto roku nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane má daňovník aj v roku 2017, nakoľko na začiatku roka, t.j. 1.1.2017 nebol poberateľom výsluhového dôchodku.
 
Otázka č. 2 – Poberanie dôchodku a nezdaniteľná časť základu dane
Daňovník poberá celý rok 2017 výsluhový dôchodok vo výške 250 eur, t.j. ročný dôchodok bude vo výške 3 000 eur. Poberá súčasne i príjem z inej samostatnej zárobkovej  činnosti a z prenájmu bytu. Akú sumu nezdaniteľnej časti základu dane si bude môcť uplatniť pri podaní daňového priznania?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie NČZD z dosiahnutých príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti si daňovník uplatní vo výške 803,33 eura, ako rozdiel medzi ročnou nezdaniteľnou časťou platnou na rok 2017 vo výške 3 803,33 eura a sumou obdržaného celoročného výsluhového dôchodku.
 
Otázka č. 3 – Spätne vyplatený starobný dôchodok
V roku 2017 bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok od 1.6.2015. Je povinný za rok 2015 a 2016 opraviť svoju daňovú povinnosť? Úhrn vyplatených starobných dôchodkov bol vyšší ako boli stanovené nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015 a 2016. Nezdaniteľné časti za jednotlivé roky si uplatňoval vo výške 3 803,33 eur (v závislosti od jeho základu dane).
Odpoveď
Za rok 2015 daňovú povinnosť daňovník neopravuje, v tomto roku má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane, nakoľko nebol poberateľom starobného dôchodku 1.1.2015. Povinnosť opravy daňovej povinnosti má za rok 2016 a to podaním dodatočného daňového priznania, v ktorom zvýši základ dane o sumu uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3 803,33 eura. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane nebude mať ani v roku 2017, nakoľko poberal starobný dôchodok i na začiatku roka 2017 (resp. bude mať nárok na uplatnenie len vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 eur a vyplatenou sumou dôchodku za rok 2017).

Otázka č. 4 – Poberanie starobného a vdovského dôchodku
Starobná dôchodkyňa poberá súčasne starobný dôchodok a vdovský dôchodok po zomrelom manželovi. Poberá naďalej príjem ako osobná asistentka. Započíta sa suma vdovského dôchodku do úhrnu dôchodku pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane? Základ dane daňovníčky je nižší ako 19 809 eur.
Odpoveď
Pokiaľ bude starobný  dôchodok v roku 2017 nižší ako suma 3 808,33 eur, tak si daňovník uplatní nezdaniteľnú čiastku na daňovníka v sume rozdielu medzi sumou 3 808,33 eura a sumou poberaného starobného  dôchodku. Vyplatená suma vdovského dôchodku sa do úhrnu starobného dôchodku na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane nezarátava (neznižuje odpočítateľnú položku) a ani nevstupuje do sumy zdaniteľných príjmov.
 
 
Otázka č. 5 – Zahrnutie vianočného príspevku do sumy dôchodku
Súčasne s vyplateným starobným dôchodkom bude daňovníkovi v decembri vyplatený i vianočný príspevok. Zahŕňa sa vianočný príspevok do úhrnu dôchodku pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane? Základ dane daňovníka bude nižší ako 19 809 eur.
 
Odpoveď
Pokiaľ iba starobný  dôchodok v roku 2017 bude nižší ako suma 3 808,33 eur, tak si daňovník uplatní nezdaniteľnú čiastku na daňovníka v sume rozdielu medzi sumou 3 808,33 eura a sumou poberaného starobného dôchodku. Vyplatená suma vianočného príspevku sa do sumy starobného dôchodku na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane nezarátava (neznižuje odpočítateľnú položku). Vianočný príspevok sa nepovažuje za dôchodok, jedná sa o štátnu sociálnu dávku, ktorá neovplyvňuje daňovú povinnosť daňovníka.
 
Otázka č. 6 – Poberanie invalidného dôchodku a NČZD
Daňovník je poberateľom invalidného dôchodku. V tomto roku začal podnikať a bude dosahovať príjem zo živnosti. Má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v plnej výške?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane má daňovník v plnej výške. Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa posudzuje len poberanie a výška starobného dôchodku v príslušnom zdaňovacom období.
 
Otázka č. 7 – Poberanie dôchodku a príjmov z prenájmu
Daňovník poberá výsluhový dôchodok vo výške 250 eur, t. j. ročný dôchodok bude vo výške 3 000 eur. Poberá súčasne i príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Akú sumu nezdaniteľnej časti základu dane si bude môcť uplatniť pri podaní daňového priznania?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie NČZD z dosiahnutých príjmov z prenájmu si daňovník nemôže uplatniť. Sumu vo výške 803,33 eura, ako rozdiel medzi ročnou nezdaniteľnou časťou platnou na rok 2017 vo výške 3 803,33 eura a sumou obdržaného celoročného dôchodku nie je možné uplatniť, nakoľko príjem z prenájmu sa nepovažuje za aktívny príjem, z ktorého je možné uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.