Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Základné informácie k pokladnici e-kasa klient > Ukončenie používania alebo preinštalovanie ERP na ORP

Ukončenie používania alebo preinštalovanie ERP na ORP

FAQ

Otázka č. 1- preinštalovanie ERP na ORP
Čo je potrebné v prvom rade zabezpečiť pri zmene ERP na ORP.
Odpoveď
V súvislosti s on-line pripojením na finančnú správu, si podnikateľ musí v prvom rade zabezpečiť  internetové pripojenie, ktoré v prípade ERP doteraz nepotreboval.

Podnikateľ používajúci ERP si musí dať preveriť, napr. u servisnej organizácii (ďalej „SO“), či ERP je možné prerobiť na ORP. S otázkami súvisiacimi s prerobením ERP na ORP, napr. ako je nainštalovanie certifikovaného chráneného dátového úložiska a pokladničného programu sa podnikateľ môže obrátiť na ktorúkoľvek SO alebo na inú osobu, napr. výrobcu, dovozcu, distribútora ERP.

Otázka č. 2- ukončenie používania ERP po 1.7.2019 
Spoločnosť na evidovanie tržieb používa ERP. Keďže ERP nie je možné prerobiť na ORP, ako má spoločnosť postupovať pri ukončení jej používania? 
Odpoveď
Ak spoločnosť bude používať ERP do 30.6.2019, z dôvodu ukončenia jej používania, daňový úrad k 1.7.2019 z úradnej moci zruší DKP. Podnikateľ po 1.7.2019 požiada SO, ale len tú, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie  úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany SO ne je zákonom č. 289/2008 Z. z. ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP daňovému úradu sa v danom prípade na podnikateľa nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je SO povinná údaje z FP uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie FP a dátového média v lehote ustanovenej v § 15 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. (archivácia riešená v otázke č. 3),  pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

Otázka č. 3 - archivovanie FP, dátového média, knihy ERP, denné uzávierky
Pri ukončení používania ERP, resp. pri jej prerobení na ORP, je podnikateľ povinný archivovať FP, dátové médium, knihu ERP, denné uzávierky a kópie paragónov? 
Odpoveď
Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie všetkých záznamov a aj zariadení, ktoré súvisia (súviseli) s používaním ERP.
Knihu ERP je podnikateľ povinný archivovať desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.
Fiskálnu pamäť a dátové médium, na ktorom sú uložené kontrolné záznamy je povinnosť uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, kedy fiskálna pamäť a dátové médium bolo SO odovzdané podnikateľovi. 
Kópie paragónov podnikateľ uchováva chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Otázka č. 4 - osoba k vykonaniu preinštalovania ERP na ORP 
Podnikateľ používajúci ERP sa po konzultácii so SO rozhodol, že ERP si dá prerobiť na ORP. Môže podnikateľ požiadať aj inú SO na vykonanie týchto zmien, ako tú , ktorá je zapísaná v knihe ERP?
Odpoveď 
Pri prerobení ERP na ORP, úkony ako vybratie FP z ERP, uloženie údajov z FP na dátové médium, zapísanie príslušných záznamov do knihy ERP môže vykonať aj iná SO alebo iná osoba, ktorú si podnikateľ určí.  

Otázka č. 5 - používanie ERP po 1.7.2019
Ak podnikateľ neukončí používanie ERP podľa ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., môže ju používať aj po 1.7.2019?
Odpoveď
Nie, nakoľko k 1.7.2019 automaticky (z úradnej moci) daňový úrad k ERP zruší DKP.

Otázka č. 6 - úhrarady faktúr prijímané bezhotovostne aj po 1.7.2019
Fyzická osoba – podnikateľ do 31.3.2019 nemá povinnosť používať ERP/VRP, nakoľko úhrady faktúr z predaja tovaru prijíma iba bezhotovostne (t.j. prevodom na účet). Ak po 1.4.2019 bude chcieť prijímať tržby (úhrady faktúr) v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez POS terminál, bude si môcť zabezpečiť a zaregistrovať ešte ERP?     
Odpoveď
U tohto podnikateľa používanie ERP od 1.4.2019 už nie je možné. Podnikateľ bude musieť začať používať ORP, resp. sa bude môcť rozhodnúť aj pre používanie VRP.  

Otázka č. 7- ukončenie používania ERP pred 1.7.2019
Môže sa ukončiť prevádzka (používanie) ERP pred 1.7.2019? Ak áno, akým spôsobom. 
Odpoveď
Ak sa podnikateľ rozhodne, je možné ukončiť prevádzku ERP aj pred 1.7.2019, pričom pri jej ukončení pred uvedeným dátumom sa musí uplatniť postup podľa § 15 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. Podľa cit. ustanovenia podnikateľ najprv požiada SO o ukončenie prevádzky ERP, ktorá z ERP vyberie FP spolu s elektronikou aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z FP a odovzdá ju podnikateľovi. SO zaznamená do knihy ERP dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v ERP ku dňu ukončenia prevádzky ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju SO má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku ERP. Vybranú FP a dátové médium, na ktorom SO uloží kontrolné záznamy je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, kedy FP a dátové médium bolo SO odovzdané podnikateľovi. 
Následne je podnikateľ povinný najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení používania ERP
(t. z. do troch dní od dátumu SO zapísaného v knihe ERP) ktorémukoľvek  daňovému úradu predložiť knihu ERP, do ktorej daňový úrad zaznamená zrušenie DKP.