Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie preddavkov > Mesačné a štvrťročné preddavky na daň fyzickej osoby

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň fyzickej osoby

Povinnosť daňovníka (fyzickej osoby) platiť preddavky na daň v preddavkovom období vyplýva z výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti preddavku na daň v nadväznosti na § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
 

FAQ
 
Príklad č. 1 - platenie mesačných preddavkov
Daňovník vykázal v daňovom priznaní za rok 2018 základ dane z príjmov z podnikania (r. 47 a 55 daňového priznania typ B)  vo výške 98 000 eur. Iné príjmy nemal. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2019?

Odpoveď
Napriek tomu, že v  podanom daňovom priznaní za rok 2018  nevznikol daňovníkovi  nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu vysokého vykázaného základu dane), pri  vyčíslení poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu  preddavkov na daň na preddavkové obdobie začínajúce v roku 2019, daňovník odpočíta zo základu dane 98 000 eur plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre rok 2019 v  sume  3 937,35 eura.

 

Výpočet preddavok je nasledovný:
Základ dane:
98 000 - 3 937,35 = 94 062,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
36 256,38 x 19 % = 6 888,7122 eura

57 806,27 (94 062,65- 36 256,38) x 25 % = 14 451,5675 eura
Daň = 21 340,2797 eura (
6 888,7122 + 14 451,5675), po zaokrúhlení  21 340,27 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov
Výpočet preddavkov  na daň:

21 340,27 : 12 = 1 778,3558 po zaokrúhlení 1 778,35 eura mesačne

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.  1 778,35 eur (v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020). Mesačné preddavky na daň  sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Prvý mesačný preddavok je splatný k 30.4.2019 (ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný mesačný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).

Príklad č. 2 - platenie mesačných preddavkov
Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal na r. 47 a tiež na riadku 55 daňového priznania typu B základ dane 110 350 eura. Okrem toho na r. 65 vykázal základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 500 eur. Má dve deti, na ktoré si uplatnil daňový bonus za celý rok 2018 vo výške 2 x 258,72 = 517,44 eura. Túto čiastku uviedol na riadku 106 daňového priznania za rok 2018. Ako daňovník vypočíta výšku preddavkov, ktoré je povinný platiť v roku 2019?

Odpoveď
Výpočet preddavkov bude nasledovný:
Základ dane: 110 350 + 3 500 = 113 850 eur 

113 850 – 3 937,35 = 109 912,65 eura
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019

36 256,38 x 19 % = 6 888,7122 eura
73 656,27 x 25% = 18 414,0675 eura
Daň = 25 302,7797 (6 888,7122 + 18 414,0675 ), t.j. po zaokrúhlení 25 302,77
Daň 25 302,77 eur po znížení o sumu daňového bonusu 517,44 (z riadku 106 daňového priznania typu B za rok 2018) je 24 785,33 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň.

Výpočet preddavkov na daň: 24 785,33 : 12 = 2 065,4441 eura, po zaokrúhlení vo výške 2 065,44 eura mesačne.

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 presiahla 16 600 eura, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 2 065,44 eura. Prvý mesačný preddavok je splatný k 30.4.2019 (ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný mesačný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
 

Príklad č. 3 - platenie štvrťročných preddavkov
Daňovník v daňovom priznaní za rok 2018 vykázal základ dane z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1b) zákona o dani z príjmov vo výške 31 000 eur. Iné príjmy nemal.  Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2019?

Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 (5 141,90 eura) presiahla 2 500 eur a nepresiahla  16 600 eur, daňovníkovi vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti v preddavkovom období  od 2.4.2019 do 31.3.2020. Štvrťročné preddavky  na daň vo výške 1 285,47 eura sú splatné  do  konca  každého  kalendárneho štvrťroka v preddavkovom období. Prvý  štvrťročný  preddavok  je  splatný  k 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k  31.3.2020.

Príklad č. 4: platenie štvrťročných preddavkoch
Daňovník bol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku a v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2018 typu B vykázal základ dane z príjmov z podnikania vo výške 15 000 eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2018 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2018 vo výške 3 200 eur. Má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?

Odpoveď
Pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018  daňovník zníži základ dane za rok 2018 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na rok 2019 a úhrnnou sumou dôchodku vyplatenou v roku 2018 v sume 737,35 eura (3 937,35 – 3 200).
Výpočet preddavkov je nasledovný
Základ dane:
15 000 – 737,35 = 14 262,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
14 262,65x 19% = 2 709,9035 po zaokrúhlení 2 709,90 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov
Výpočet preddavkov  na daň:
2 709,90 : 4 = 677,4750 po zaokrúhlení 677,47 eura štvrťročne
Posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur. Daňovník bude platiť štvrťročné  preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti vo výške 677,47 eura štvrťročne. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2019).

Príklad  č. 5: platenie štvrťročných preddavkov
Daňovník bol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku a v daňovom priznaní typu B za rok 2018 vykázal  základ dane z príjmov dosiahnutých na základe autorského zákona (§ 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov) vo výške  19 500 eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2018 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2018 vo výške 4 500 eur. Má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?

Odpoveď
Nakoľko suma dôchodku vyplateného daňovníkovi v roku 2018 presiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2019 vo výške 3 937,35 eura,  pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v roku 2019 daňovník neznižuje základ dane za rok 2018 o túto nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.
Výpočet preddavkov je nasledovný:
Základ dane: 19 500 eur (tento základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť)
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
19 500 x 19 % = 3 705,- eur - posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov
Výpočet preddavkov na daň:
3 705  : 4 = 926,25 eura štvrťročne
Posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur. Daňovník   bude platiť štvrťročné  preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 926,25 eur. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2019).

Príklad č. 6 - platenie štvrťročných preddavkov - daňovník má aj príjmy zo závislej činnosti
Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal v daňovom priznaní typu B základ dane 23 850 eur. Okrem toho na r. 40  vykázal základ dane zo závislej činnosti (zo zamestnania) vo výške 2 500 eur. Iné príjmy nemal.  Má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?

Odpoveď
Výpočet preddavkov bude nasledovný:
Základ dane:
23 850 + 2 500 = 26 350 eur
26 350  – 3 937,35 = 22 412,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019
22 412,65 x 19 % = 4 258,4035 eura, po zaokrúhlení  4 258,40 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň
Výpočet preddavkov na daň:
 4 258,40 : 4 = 1 064,60 eura

1 064,60 eura : 2 = 532,30 eura štvrťročne

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 predstavuje sumu 4 258,40 eura, čo je viac ako suma 2 500 eur a menej ako 16 600 eura, daňovník je povinný platiť štvrťročné  preddavky na daň z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti. Pri výpočte preddavkov je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že jedným z čiastkových základov dane uvedených v daňovom priznaní za rok 2018 je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Nakoľko  čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí menej ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 zákona, daňovník platí  preddavky na daň v polovičnej výške. Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 532,30 eura, pričom prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).