Vyživované dieťa daňovníka - zamestnanca

Za vyživované dieťa sa považuje dieťa:
  • vlastné,
  • osvojené,
  • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a
  • dieťa druhého z manželov,
ktoré sa považuje za nezaopatrené podľa zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.
S účinnosťou od 1. februára 2014 bolo zo zákona o prídavku na dieťa vypustené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. b), podľa ktorého nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorého denné štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku štúdia.
Tzn., že zamestnanec si (od februára 2014 a v nasl. rokoch) môže uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré navštevuje  dennou formou vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) už štvrtý alebo piaty rok. Uvedenú zmenu poznačí vo vyhlásení k zdaneniu príjmov a doloží potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok. Takto uplatnený daňový bonus mu bude vyplatený vo februárovej výplate v marci 2014. Uvedené platí aj pre vysokoškolské štúdium 2. stupňa (magisterské štúdium alebo inžinierske štúdium), ak dieťa nedosiahlo vek 25 rokov.
 
Zároveň bolo  od 1. februára 2014 zo zákona o prídavku na dieťa vypustené ustanovenie § 4 ods. 6 písm. a), podľa ktorého sústavnou prípravou na povolanie  sa nepovažovalo obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (denná forma), alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo, ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.
Tzn., že dieťa, ktoré v roku 2014 a v nasledujúcich rokoch skončí denné štúdium na strednej škole, sa bude považovať aj pre účely uplatnenia nároku na daňový bonus za nezaopatrené do konca školského roka, v ktorom skončilo denné štúdium na strednej škole t.j. do konca augusta (r. 2014 a nasl. rokoch) bez ohľadu na to, či sa počas prázdnin po skončení štúdia zamestná alebo bude zaradené do evidencie nezamestnaných občanov.
 

FAQ

Otázka č. 1 – DB a vyživované dieťa v domácnosti daňovníka
Kedy je dieťa považované za vyživované ?
Odpoveď
Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, pokiaľ spĺňa podmienky nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa.

Otázka č. 2 – DB a dieťa družky
Má nárok na daňový bonus daňovník –zamestnanec na dieťa družky ?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus nevzniká, zákon neumožňuje uplatnenie tohto zvýhodnenia, pretože v tomto prípade nejde o vyživované dieťa podľa zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 3 - DB a dieťa manželky „za slobodna“
Má  nárok na daňový bonus manžel – otec dieťaťa, ktoré mala jeho manželka „za slobodna“?
Odpoveď
Ide o vlastné dieťa  (oboch) manželov, aj keď sa im nenarodilo v manželstve. Preto nárok na daňový bonus vzniká, ak sú splnené ostatné zákonné podmienky (vyživovanie dieťaťa v domácnosti daňovníka - otca dieťaťa, nezaopatrenosť dieťaťa, predloženie a preukázanie nároku príslušnými dokladmi – rodný list dieťaťa atď...) . 
 
Otázka č. 4 - DB a dieťa manželky „za slobodna“, ak manžel nie je otcom dieťaťa
Má nárok na daňový bonus manžel, ktorý vyživuje  dieťa  manželky, ktoré sa jej narodilo za slobodna, on nie je vlastný otec dieťaťa. Spolu s manželkou majú ďalšie dieťa, ona je na materskej. 
Odpoveď
Nárok vzniká daňovníkovi aj na dieťa manželky aj na vlastné dieťa (spoločné).