Poskytnutie poradenských služieb zamestnancovi

Otázka
Spoločnosť pre svojich zamestnancov zabezpečí hot - line poradenstvo v oblasti právnej, finančnej,psychologickej a pod. Odmena za danú službu je fakturovaná dodávateľom mesačne formou dohodnutého paušálu. V cene paušálu je zahrnuté telefonické poradenstvo a osobné stretnutia s odborníkom na danú oblasť(ďalej len „poradenstvo“). Poradenstvo pre zamestnancov je poskytované v dohodnutom čase, pričom zamestnávateľ nemá informáciu o tom, ktorý zamestnanec poradenské služby využije. Je možné považovať hodnotu poskytnutého poradenstva zamestnancovi  podľa zákona o dani z príjmov za príjem oslobodený od dane a či možno fakturovanú odmenu za dané poradenstvo považovať za daňový výdavok (náklad) zamestnávateľa.
Odpoveď
Za predpokladu, že zamestnávateľ zamestnancovi poskytne poradenstvo, ktoré nesúvisí s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ale ide o poradenstvo súvisiace s osobnou potrebou zamestnancov,ide o poskytnutie zdaniteľného nepeňažného plnenia. Zamestnávateľ takýto nepeňažný príjem ocení cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia, napr. v poradenských spoločnostiach zistí, za akú cenu poskytujú takéto poradenstvo občanom a túto cenu zamestnávateľ použije na ocenenie nepeňažného plnenia.
 
Daňovým výdavkom sa rozumie výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložených daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa §  19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.
V súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon o dani z príjmov,  okrem výdavku (nákladu) vynaloženého zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) zákona o dni z príjmov za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje zákon o dani z príjmov v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov. V nadväznosti na znenie citovaného ustanovenia, ak poskytnutie poradenstva zamestnancom bude so zamestnancom dohodnuté, napr. v pracovnej zmluve ako zamestnanecký benefit, výdavky (náklady), ktoré vznikli zamestnávateľovi s takto poskytnutým poradenstvom, budú do daňových výdavkov zamestnávateľa uznané v plnej výške v súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
Ak poskytnutie poradenstva nebude so zamestnancom dohodnuté, napr. v pracovnej zmluve, výdavky (náklady), ktoré vznikajú zamestnávateľovi s takto poskytnutým poradenstvom, nebudú v nadväznosti na § 2 písm. i) a § 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom zamestnávateľa, nakoľko tieto výdavky nesúvisia s jeho podnikateľskou činnosťou.