Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňový bonus na vyživované dieťa > Výška daňového bonusu > Výška daňového bonusu a životné minimum (r. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Výška daňového bonusu a životné minimum (r. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Podľa § 52zd ods.7 zákona o dani z príjmov  daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima 39a) k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento postup sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2015. Ustanovenie § 52 ods.48 sa od 1. januára 2015 neuplatňuje.

 

Suma životného minima sa upravuje každoročne s účinnosťou k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

Z dôvodu, že k 1.7.2014 , k 1.7.2015 ani k 1.7.2016 sa suma životného minima nezmenila, nezmenila sa ani výška daňového bonusu.

Tzn., že  výška daňového bonusu

- za rok 2014 je 256,92 eura (12 x 21,41 eura mesačne) 

- za rok 2015 je 256,92 eura (12 x 21,41 eura mesačne)

- za rok 2016 je 256,92 eura (12 x 21,41 eura mesačne)

- za rok 2017 je 256,92 eura (12 x 21,41 eura mesačne)

  

 

FAQ

 

Otázka 

Aká je výška daňového bonusu v roku 2013 ?

Odpoveď

Od 1.7.2012 je výška daňového bonusu v sume 21,03 € na každé dieťa, vyživované v domácnosti daňovníka, ktoré sa podľa zákona o prídavku na dieťa považuje za dieťa nezaopatrené.

Vzhľadom k tomu, že od 1. 7. 2013 sa zvýšila suma životného minima, zvýšila sa aj výška sumy daňového bonusu za rok 2013.

Daňový bonus poskytovaný na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s  daňovníkom  sa  s  účinnosťou  od 1. júla 2013  zvýšil zo sumy 21,03 eura na sumu 21,41 eura mesačne.

Ročná suma daňového bonusu za rok 2013 je 254,64 eura :

- január až jún 2013 je výška daňového bonusu 21,03 eura/mesačne,

- júl až december 2013 je to suma 21,41 eura mesačne.