Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Zaokrúhľovanie > Spôsob zaokrúhľovania v roku 2023

Spôsob zaokrúhľovania v roku 2023

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Tento spôsob zaokrúhľovania sa použije na všetky prepočty vykonané podľa zákona o dani z príjmov aj v roku 2023.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Zaokrúhlenie sumy  dane
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 základ dane vo výške 4 823,62 eura. Daň predstavuje sumu 916,4878 eura. Ako sa zaokrúhli vypočítaná daň?
Odpoveď
Daň sa zaokrúhli na sumu 916,49 eura. 


Otázka č. 2 – Zaokrúhlenie preddavku na daň zo závislej činnosti
Zamestnávateľ pri výpočte preddavku na daň vypočítal zamestnancovi z dosiahnutej zdaniteľnej mzdy v roku 2023 preddavok na daň vo výške 99,654 eura. Ako má zaokrúhliť vyčíslený preddavok na daň?
Odpoveď
Preddavok na daň sa zaokrúhli na sumu 99,65 eura.

Otázka č. 3  – Zaokrúhlenie sumy 2 % podielu zaplatenej dane
Ako sa  zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura  na poukázanie 2 % podielu zaplatenej dane za rok 2022?
Odpoveď
Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane, ktorú daňovník poukazuje neziskovej organizácii, sa zaokrúhli nasledovne: suma 25,483 eura sa zaokrúhli na 25,48 eura a suma 25,488 eura sa zaokrúhli na sumu 25,49 eura.

Otázka č. 4 – Zaokrúhlenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka s nadštandardnými príjmami
Daňovník v roku 2022 dosiahol  základ dane vo výške 26 425,47 eura a nemá nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ako sa zaokrúhľuje výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nezdaniteľnou časťou základu dane je rozdiel medzi sumou 9 638,25 (t. j. 44,2 násobok platného životného minima) a 1/4 základu dane daňovníka, teda nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
9 638,25 - 6 606,37 = 3 031,88 eura.
 
Otázka č. 5 - Výpočet sadzby dane na účely zápočtu dane  zaplatenej v zahraničí
Ako sa zaokrúhli výpočet percenta dane na účely zápočtu dane, ak je toto 39,984 a v druhom prípade 39,987.
Odpoveď
V prvom prípade je sadzba po zaokrúhlení vo výške 39,98 a v druhom prípade vo výške 39,99.
 
Otázka č. 6 - Výpočet pomernej výšky výdavkov pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti
Daňovník dosiahol v roku 2022 príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 7 440 eur. Daňové výdavky má vo výške 3 583,48 eura. Ako sa zaokrúhli pomer oslobodených príjmov k celkovým príjmom z prenájmu nehnuteľnosti, ktorým sa vypočíta suma daňových výdavkov, ktorú si daňovník môže uplatniť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Pomer príjmov oslobodených od dane z príjmov k celkovým príjmom je 0,93 (6 940:7 440). Suma daňových výdavkov, ktoré si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov, je potom 0,93 x 3 583,48 = 3 332,64 eura