Zavedenie tejto NČZD - účinnosť uplatnenia

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
 a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky  uvedené v písmene a).

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec  zamestnávateľovi  predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane vystaveného oprávneným subjektom.

Nezdaniteľná časť sa uplatní po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2014 a pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník - zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti si môže uplatniť :
  • v podanom daňovom priznaní ( u správcu dane - daňového úradu podľa jeho bydliska, trvalého pobytu) alebo
  • v ročnom zúčtovaní preddavkov z príjmov zo závislej činnosti (u zamestnávateľa, ktorý toto ročné zúčtovanie na jeho žiadosť vykonáva).

 

FAQ

Otázka č. 1 - Preukazovanie nároku
Akým dokladom sa preukazuje nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie pri ročnom zúčtovaní dane.
Odpoveď
Ak za zamestnanca príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ a zamestnanec mu preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 11 ods. 12 zákona o dani z príjmov (účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 resp. dodatok k účastníckej zmluve, ktorým bol zrušený dávkový plán), potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať výšku zaplatených príspevkov (príspevky za 1-12 kalendárneho roka - postup podľa § 4 ods.3). Ak príspevky platí zamestnanec osobne, takýmto dokladom je napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. V tomto prípade sa uplatnia príspevky zaplatené v zdaňovacom období t.j. od 1.1.- 31.12. kalendárneho roka).
V tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania je v časti II. bode 4 uvedené: Na preukázanie nároku prikladá príslušné doklady (§ 37 zákona).
Z uvedeného vyplýva, ak zamestnanec nepredloží doklad - účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 resp. dodatok k účastníckej zmluve, ktorým bol zrušený dávkový plán a doklad o výške zaplatených príspevkov (ak príspevky nezráža zamestnávateľ ), zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania neuplatní túto nezdaniteľnú časť základu dane.

Otázka č. 2 - Príspevky zrážané zo mzdy
Zamestnanec v máji 2021 uzatvoril III. pilier DDS. Zamestnávateľ mu od tohto mesiaca začal strhávať požadovanú sumu zo mzdy. Zaujímalo by ma, či aj príspevok za mesiac december 2021, ktorý bude vyplatený vo výplate za december 2021, a samozrejme odvedený do 10. januára 2021, treba započítať na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2021, alebo len príspevok za mesiac november 2021. Bude sa postupovať v súlade s § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Ak zamestnávateľ zráža zamestnancovi príspevky na DDS zo mzdy, do úhrnu zaplatených príspevkov sa zahrnie aj príspevok zrazený zo mzdy za december 2021 vyplatenej do 31.1.2022 (postup podľa § 4 ods.3) .