Tuzemské závislé osoby

S účinnosťou od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania, ktoré sa do 31.12.2014 vzťahovali len na zahraničné závislé osoby, rozšírili aj na tuzemské závislé osoby. Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny a s tým súvisiaca dokumentácia uplatňovaná medzi zahraničnými závislými osobami, sa v prípade úpravy základu dane tuzemských závislých osôb použijú prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- blízka osoba alebo

- ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo

- inak prepojená osoba.

Blízkou osobou je podľa § 116 Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

- majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu. Pri určení rozdielu sa použije postup podľa § 18 zákona o dani z príjmov. Uvedenú úpravu základu dane je potrebné uplatniť u tej zmluvnej strany, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov. V tomto prípade je potrebné, aby zmluvná strana transakcie, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov, viedla dokumentáciu o použitej metóde ocenenia transakcie v rozsahu určenom Usmernením Ministerstva financií SR č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Predmetné usmernenie MF SR bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2015.  Toto usmernenie sa použije za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1.1.2015 a nahradilo usmernenie MF SR č. MF/8120/2014-721 z roku 2014.

FAQ

Otázka č. 1 – poskytnutie bezúročnej pôžičky spoločnosti od konateľa (spoločníka)
Fyzická osoba poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom a konateľom, bezúročnú pôžičku. Je potrebné vykonať úpravu základu dane v obchodnej spoločnosti?
Odpoveď
Nakoľko pri poskytnutí bezúročnej pôžičky obchodnej spoločnosti na strane obchodnej spoločnosti nedochádza k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty spoločnosti, ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa v tomto prípade na obchodnú spoločnosť nevzťahuje.

Otázka č. 2 - poskytnutie bezúročnej pôžičky spoločníkovi (konateľovi) od spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným poskytla svojmu spoločníkovi a konateľovi bezúročnú pôžičku. Je spoločnosť povinná upraviť základ dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Úprava základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa vzťahuje na toho daňovníka, ktorý si znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu z dôvodu použitia iných cien medzi závislými osobami ako medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Keďže obchodná spoločnosť poskytla bezúročnú pôžičku závislej osobe, na túto obchodnú spoločnosť sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a povinnosť úpravy základu dane, ako aj povinnosť vedenia dokumentácie podľa § 18 zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 3 - prenájom nehnuteľnosti
Právnická osoba uzatvorila nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti, ktorá je majetkom spoločnosti s fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom a konateľom tejto spoločnosti. Vzťahujú sa na túto právnickú osobu ustanovenia § 17 ods. 5 a § 18 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Áno, keďže právnická osoba prenajala nehnuteľnosť závislej osobe,  na právnickú osobu sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 5, ako aj § 18 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015.

Otázka č. 4 - vyznačovanie závislých osôb v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Právnická osoba A je ekonomicky prepojená s inou právnickou osobou B, s ktorou v danom zdaňovacom období nevykonala žiadnu vzájomnú obchodnú transakciu. Je právnická osoba A povinná na prvej strane tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby vyznačiť toto prepojenie zaškrtnutím políčka "Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami"?

Odpoveď
Ak závislá právnická osoba v príslušnom zdaňovacom období nevykonala žiadnu vzájomnú obchodnú transakciu s osobou, voči ktorej je považovaná za závislú, príslušné políčko v daňovom priznaní nemusí zaškrtávať.

Otázka č. 5 - vypĺňanie tabuľky I daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Spoločnosť v roku 2015 nakúpila od závislej osoby zásoby v obstarávacej cene 120 000 eur. Tieto zásoby predala v tom istom roku nezávislej osobe za cenu 140 000 eur. Aké údaje má táto spoločnosť uvádzať na riadku 7 tabuľky I daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby?

Odpoveď

V tabuľke I DP k dani z príjmov právnickej osoby sa uvádzajú len transakcie so závislými osobami. V nadväznosti na uvedené spoločnosť na r. 7 - zásoby materiálu, výrobkov a tovaru v stĺpci 2 - Obstarávacia cena tabuľky I daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uvedie sumu 120 000 eur. V stĺpci 1 neuvedie žiadnu sumu, keďže tieto zásoby predala nezávislej osobe.