Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane zamestnancom > Náležitosti tlačiva Vyhlásenie k poukázaniu 2% alebo 3% podielu zo zaplatenej dane ( ďalej len "Vyhlásenie")

Náležitosti tlačiva Vyhlásenie k poukázaniu 2% alebo 3% podielu zo zaplatenej dane ( ďalej len "Vyhlásenie")

Zákon o dani z príjmov v § 50 ods. 3 uvádza,  ktoré náležitosti musí vyhlásenie obsahovať. Daňovník je povinný ich rešpektovať, hlavne v prípade,  ak nepoužije doporučené tlačivo vyhlásenia Ministerstvom financií SR. Vzor tlačiva je k dispozícii i na webovej stránke FR SR www.financnasprava.sk v časti  Formuláre ( 5. ponuka na hornej šedej lište) - Verejne dostupné elektronické služby - daňové a colné formuláre – daň z príjmu FO -Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2015, 2016, 2017.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí obsahuje
a) presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to

  • 1. meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom fyzickou osobou,
  • 2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom právnickou osobou,

b) sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c) zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d) identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov podľa odseku 4, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
e) uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.

Údaje v e) vypisuje daňovník - zamestnanec na základe vydaného Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa.

Povinnou prílohou tlačiva Vyhlásenie je aj  tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

FAQ

Otázka č. 1 - Náležitosti tlačiva Vyhlásenie
Daňovník v tlačive "vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatení dane..." v časti II. údaje o prijímateľovi, dopísal perom ďalší údaj k názvu prijímateľa, ktorý tam bol už elektronicky predvyplený (konkrétne doplnil skratku jedného z oddelení prijímateľa).  Môže takéto údaje "doplniť" do vyhlásenia?
Odpoveď
Podľa Oznámenia MF SR č. MF/026373/2012-721 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona NRSR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa odporúča, aby údaje uvedené vo vzore tlačiva „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% /3%/ ZAPALTENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 ZÁKONA, ktorej bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ obsahovalo aj vypĺňané tlačivo povinne.
To znamená, že podľa predtlače k vyplňovaniu uvedeného tlačiva, sa v II. Oddiele – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI v r. 17 uvádza Obchodné meno ( názov) prijímateľa – žiadny ďalší údaj o organizačnej jednotka príp. útvare sa NEUVÁDZA.

Otázka č. 2 - Dátum na vyhlásení
Začnem robiť ZC výplaty za marec. Mám pripravené RZD, ktoré bude zahrnuté do mzdy za marec. Výplatný termín je 30.4.2017. V apríli ale budem musieť asi uviesť 28.4.2017. Chcem sa spýtať, či budem môcť priebežne (aby toho nebolo veľa naraz) tlačiť tlačivo Vyhlásenie na darovanie 2%, ktoré by malo skorší, príp. iný termín vytlačenia ako Potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom bude uvedený dátum Daň na úhradu 28.4.2017 alebo 30.4.2017.
Odpoveď
Tlačivo Vyhlásenie nemôže mať skorší dátum ako Potvrdenie o zaplatení dane , vydané na tento účel – podanie Vyhlásenia. Iný termín na tlačive Vyhlásenie - môže byť  rovnaký alebo neskorší ako termín uvedený na Potvrdení.

Otázka č. 3 - Názov prijímateľa
Ako správne vyplniť tlačivo Vyhlásenie zamestnanca, ktorý chce poslať nášmu OZ 2%. Naše OZ je prvý rok registrované, preto neviem presne ako vyplniť v tlačive Obchodné meno a názov, pretože v Stanovách máme : Názov OZ a tiež aj oficiálna skratka názvu. Teda potrebujem vedieť, či tam do názvu treba uviesť kompletný názov alebo oficiálnu skratku?
Odpoveď
Do tlačiva V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa v II. ODDIELi - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI,  uvádzajú údaje o prijímateľovi, ktoré sú uvedené v zozname notárskej komory na uvedený účel – poskytnutie 2 resp. 3 % podielu zaplatenej dane na stanovený účel.
Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.
Úplný zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je zverejnený na internetovej stránke finančného riaditeľstva www.financnasprava.sk, v časti Rýchle odkazy – Informačné zoznamy – Zoznam prijímateľov z NK SR – Centrálny register prijímateľov 2% z dane.