Používanie ERP/VRP/ORP tuzemským podnikateľom

Používanie ERP/VRP alebo od 1.4.2019, resp. od 1.7.2019 ORP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie  podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzenej služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o ERP prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Podnikateľom je:
1.osoba zapísaná v obchodnom registri,
2.osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
3.osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
4.fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľník).

Používanie ERP/VRP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

FAQ

Otázka č. 1 - používanie ERP/VRP/ORP pri predaji oblečenia                                                                                                        
Fyzická osoba – živnostník, predáva oblečenie  na základe oprávnenia na podnikanie. Z tohto predaja prijíma tržby v hotovosti. Vzniká mu povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP/VRP/ORP?     
Odpoveď
Každý podnikateľ, ktorý na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území SR tovar a za predaj tohto tovaru prijme tržbu v hotovosti, je povinný používať ERP/VRP/ORP.  Na základe uvedeného aj podnikateľovi, ktorý predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie vzniká povinnosť používať ERP/VRP/ORP.

Poznámka: uvedené platí len na toho podnikateľa, na ktorého sa nevzťahuje jedna z výnimiek uvedených v § 3 ods. 2 zákona o ERP - viď. Výnimky z používania ERP/VRP/ORP.

Otázka č. 2 - predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase dekoračné predmety (vrecúška, zvieratká, srdiečka...). Mala by záujem tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch. Je povinná mať fyzická osoba na túto činnosť živnostenské oprávnenia? Vzniká povinnosť používať ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba  vykonáva na základe zákona  č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej „autorský zákon“),  povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ERP/VRP z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade stačí vydať  zákazníkovi  príjmový doklad  o prijatí tržby.   
Ak ale predaj vyrobeného tovaru sa bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského oprávnenia), fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti z predaja tohto tovaru evidovať v ERP/VRP/ORP. 

Otázka č. 3 - predaj vlastných výrobkov samostatne hospodáriacim roľníkom (1)
Samostatne hospodáriaci roľník (ďalej „SHR“) podniká v obore včelárstvo. Na vianočných trhoch plánuje predávať svoje výrobky (med, peľ, propolis a medovinu). Je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v registračnej pokldnici?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že  fyzická osoba je v danom prípade zapísaná do evidencie SHR v zmysle zákona č. 105/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (je jej vydané osvedčenie príslušným orgánom), táto osoba sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného, fyzická osoba - SHR je povinná na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti z predaja vlastných výrobkov používať ERP/VRP/ORP.

Otázka č. 4 - predaj vlastných výrobkov samostatne hospodáriacim roľníkom (2)
SHR podniká v obore chovu dobytku. Na trhoch plánuje predávať svoje výrobky (syry, oštiepky ako aj slaninu, škvarky a podobne). Je povinný používať prijaté tržby v hotovosti evidovať v ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že fyzická osoba je  v danom prípade zapísaná do evidencie SHR v zmysle zákona č. 105/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (je jej vydané osvedčenie príslušným orgánom), táto osoba sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného, fyzická osoba - SHR je povinná na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti z predaja vlastných výrobkov používať ERP/VRP/ORP.

Otázka č. 5 - predaj vlastných výrobkov občianskym združením
Občianske združenie (ďalej „združenie“) zamestnáva zdravotne postihnuté osoby na výrobu  rôznych darčekových predmetov, ktoré sa následne predávajú. Má združenie povinnosť tržby, ktoré príjme v hotovosti z predaja týchto výrobkov evidovať v ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Pre posúdenie povinnosti používania ERP/VRP/ORP v prípade  združenia je rozhodujúce, či združenie predaj tovaru  uskutočňuje na základe oprávnenia na podnikanie.
Ak predaj tovaru (výrobkov)  je združením vykonávaný na základe  oprávnenia na podnikanie, združeniu vzniká povinnosť  tržby prijaté v hotovosti z tejto činností evidovať v ERP/VRP/ORP v zmysle zákona o ERP.