Zásielkový predaj, súhrnná faktúra

Otázka č. 1 - Zásielkový predaj v časti A.1. kontrolného výkazu
Kde sa uvádza zásielkový predaj občanovi do Českej republiky, keď dodávateľ toto dodanie zdaňuje slovenskou DPH a odberateľ nemá pridelené IČ DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý dodáva tovar formou zásielkového predaja do iného členského štátu a miesto dodania je v tuzemsku, uvádza údaje z vyhotovenej faktúry pre príjemcu v časti A.1. kontrolného výkazu tak, že nevyplní pole, kde sa uvádza IČ DPH odberateľa.

Otázka č. 2 - Odberateľ pri zásielkovom predaji nemá IČ DPH
Zahraničná osoba, registrovaná v SR podľa § 6 zákona o DPH, dodáva tovar formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku. Zahraničná osoba pri dodaní uvedeného tovaru pre nezdaniteľné ako aj pre zdaniteľné osoby je povinná vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH, odberatelia nemajú pridelené IČ DPH. Zahraničná osoba uvádza tieto dodávky do časti A.1. kontrolného výkazu. Ako má vyplniť stĺpec „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“, keď  odberatelia nemajú pridelené IČ DPH?
Odpoveď
Pri zásielkovom predaji zahraničná osoba v časti A.1. kontrolného výkazu nevyplní kolónku  „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“, keďže odberatelia nemajú pridelené IČ DPH.

Otázka č. 3 - Súhrnná faktúra
Ako uvádza platiteľ dane údaje zo súhrnnej faktúry, kde je uvedených viac samostatných dodaní tovaru alebo služby?
Odpoveď
Ak má platiteľ za jeden kalendárny mesiac viac dodaní tovaru jednému odberateľovi, napr.:
1.1.2019 základ dane 10 000  daň 2 000
8.1.2019 základ dane 20 000  daň 4 000
25.1.2019 základ dane 10 000  daň 2 000
Spolu základ dane 40 000 spolu daň 8 000,
z vystavenej súhrnnej faktúry platiteľ dane do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie január 2019 uvedie súhrnné údaje, t.j. základ dane 40 000 eur a daň 8 000 eur v jednom riadku. Do stĺpca dátum dodania tovaru uvedie deň posledného dodania 25.1.2019 alebo posledný deň kalendárneho mesiaca 31.1.2019.