Vypísanie žiadosti o pridelenie kódu VRP/ORP - predajné miesto

Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb VRP/ORP, povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti je aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby.

Poznámka:
V rámci žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je podnikateľ povinný vyplniť položku "Hlavný predmet činnosti (SK NACE), v rámci ktorej bude pokladnice e-kasa klient používaná.

FAQ

Otázka č. 1 - adresa predajného miesta je rovnaká  s adresou miesta podnikania alebo sídla podnikateľa
Čo sa vyznačí v žiadosti o pridelenie kódu VRP v prípade, ak ide o konkrétne predajné miesto, ktorého adresa je rovnaká s adresou miesta podnikania alebo sídla podnikateľa?
Odpoveď
Ak ide o  predajné miesto, ktorého adresa je rovnaká s miestom podnikania alebo sídlom  podnikateľa, v žiadosti o pridelenie kódu VRP/ORP v časti týkajúcej sa predajného miesta sa vyznačí možnosť "Rovnaké ako miesto podnikania FO alebo sídlo PO".    

Otázka č. 2 - adresa predajného miesta je odlišná od adresy miesta podnikania alebo sídla podnikateľa
Čo sa vyznačí v žiadosti o pridelenie kódu VRP/ORP v prípade, ak predajné miesto, ktorého adresa je odlišná s adresou miesta podnikania alebo sídla podnikateľa?
Odpoveď
Ak  ide o  predajné miesto, ktorého adresa je  odlišná od adresy miesta podnikania alebo sídla podnikateľa v žiadosti o pridelenie kódu VRP/ORP sa v časti týkajúcej sa predajného miesta uvedie adresa (stáleho) predajného miesta, ktorá je odlišná od miesta podnikania alebo  sídla podnikateľa.

Otázka č. 3 - viac konkrétnych predajných miest
Čo sa vyznačí v žiadosti o pridelenie kódu VRP v prípade, ak  ide o  viac konkrétnych predajných miest, na ktorých chce podnikateľ predávať tovar alebo poskytovať službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP  v odlišnom čase?
Odpoveď
Ak  ide o  viac konkrétnych predajných miest, na ktorých chce podnikateľ predávať tovar alebo poskytovať službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP  v odlišnom čase, môže si zvoliť jeden z týchto postupov:
  1. požiada daňový úrad o pridelenie kódu VRP/ORP na každé stále predajné miesto osobitne (osobitnou žiadosťou)
  2. podnikateľ vypíše iba jednu žiadosť, v ktorej ako predajné miesto odlišné od sídla alebo miesta podnikania vyznačí „prenosná pokladnica e-kasa klient“.