Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Prerušenie prevádzky pokladnice e-kasa klient > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prerušenie prevádzky VRP z dôvodu výpadku internetového pripojenia

Prerušenie prevádzky VRP z dôvodu výpadku internetového pripojenia

Otázka
Podnikateľ zaevidoval prijaté tržby v hotovosti do VRP, avšak pri vytlačení pokladničného dokladu došlo k výpadku internetového pripojenia následkom čoho sa pokladničný doklad nevytlačil.  Po opätovnom prihlásení do aplikácie VRP podnikateľ mohol vyhotoviť už len kópiu pokladničného dokladu. Otázkou je, či takýto postup je v súlade so  zákonom č. 289/2008 Z. z.
Odpoveď
VRP je podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia, ktorým je v zmysle písm. zg) tohto ustanovenia elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia VRP a tlač pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4a ods. 3 písm. b), intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky.
Zákon č. 289/2008 Z. z. v § 10 ods. 6 upravuje, že podnikateľ postupuje pri prerušení prevádzky VRP podľa ods. 4 a 5 tohto ustanovenia. To znamená, že podnikateľ je v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. povinný počas prerušenia prevádzky VRP vyhotovovať paragóny, a to v dvoch vyhotoveniach. Originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až c) a e) až o) zákona č. 289/2008 Z. z., pričom paragón obsahuje kód VRP, ktorej prevádzka je prerušená.

Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ v súlade s § 10 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. povinný zaevidovať vo VRP, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená. Uvedené ustanovenie sa však v plnom rozsahu vzťahuje iba na tie prípady, ak nebolo možné tržbu vo VRP vôbec zaevidovať. Pokiaľ bola tržba vo VRP zaevidovaná, ale z technických príčin sa nepodarilo pokladničný doklad z VRP vytlačiť, nie je podnikateľ povinný nahrať údaje z kópií vydaných paragónov do VRP, nakoľko Finančné riaditeľstvo SR disponuje údajmi o nahratí prijatej tržby vo VRP a taktiež by došlo k duplicitnému evidovaniu prijatých tržieb. Iba v prípade, ak by po obnovení funkčnosti VRP podnikateľ zistil, že pokladničný doklad nebol vo VRP zaevidovaný, postupuje podľa § 10 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z.
Z uvedeného vyplýva, že ak podnikateľ vo VRP zaeviduje tržbu prijatú v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, avšak nemôže vytlačiť pokladničný doklad z dôvodu poruchy tlačiarne, poruchy PC, mobilu, notebooku, výpadku elektrického prúdu, alebo internetového pripojenia, je povinný odovzdať kupujúcemu paragón.