Pridelenie kódu VRP/ORP

O pridelenie kódu VRP/ORP a prihlasovacích údajov do VRP/ORP môže podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňovú úrad. V prípade VRP/ORP za účelom pridelenia kódu pokladnice a prihlasovacích údajov do VRP a inicializačného balíčka do ORP je podnikateľ povinný požiadať DÚ žiadosťou o pridelenie tohto kódu. Podnikateľ požiada o zaregistrovanie VRP/ORP elektronicky.

Od 15.3.2019 je možné žiadosť o pridelenie kódu VRP podať cez všeobecné podanie alebo prostredníctvom štrukturovaného elektronického formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“. Od 1.4.2019 je možné požiadať o pridelenie kódu VRP už len štruktúrovaný elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“.

Pre používanie ORP je možné od 15.3.2019 podať štrukturovaný formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient z osobnej internetovej zóny - katalóg formulárov. Požadované údaje v žiadosti je potrebné vypísať a následne odoslať žiadosť na daňový úrad. Po overení údajov uvedených v žiadosti, daňový úrad pridelí  kód pokladnice a do e-kasa zóny sa doručí inicializačný balíček, ktorý je potrebné si stiahnuť do ORP.

Upozornenie
Podnikatelia, na ktorých sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. § 14 vzťahuje elektronická komunikácia, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o pridelenie kódu pokladnice len v elektronickej forme.

FAQ
Otázka č. 1 - formy zaslania žiadosti o pridelenie kódu VRP - všeobecné podanie
Akou formou môže podnikateľ doručiť daňovému úradu žiadosť o pridelenie kódu VRP do 31.3.2019?
Odpoveď
Vyplnenú žiadosť podnikateľ uloží, vytlačí, pričom vytlačenú žiadosť podpíše a následne ju naskenuje a zašle elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register.
DÚ údaje uvedené v žiadosti overí s údajmi vo svojej evidencii a ak bude mať  žiadosť nedostatky, vyzve podnikateľa na ich odstránenie v určenej lehote. Ak nedostatky v lehote určenej DÚ podnikateľ neodstráni, DKP ale ani prihlasovacie údaje mu nebudú pridelené.
Pokiaľ žiadosť nebude mať nedostatky, DÚ pridelí DKP k VRP ako aj prihlasovacie údaje potrebné pre vstup do aplikácie VRP. Prihlasovacie údaje na prístup do VRP spolu s DKP budú podnikateľovi doručené poštou v bezpečnostnej obálke.

Otázka č. 2 - formy zaslania žiadosti o pridelenie kódu VRP/ORP - štruktúrované tlačivo
Akou formou môže podnikateľ doručiť DÚ žiadosť o pridelenie kódu VRP/ORP od 1.4.2019?
Odpoveď
Od polovice marca bude môcť podnikateľ podať žiadosť o pridelenie kódu VRP/ORP. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom štruktúrovaného elektronického formulára, ktorý FR zverejní na svojom webovom sídle. Všetky elektronické formuláre súvisiace s agendou e-kasa, sa podnikateľovi zobrazia v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“. Po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelí kód VRP/ORP. V tejto súvislosti bude podnikateľovi do e-kasa zóny doručený aj inicializačný balíček (Platí len pri ORP).

Otázka č. 3 - pridelenie kódu VRP - elektronické vyplnenie žiadosti
Aký je postup v  prípade elektronického vyplnenia žiadosti o pridelenie kódu VRP?
Odpoveď
Pri elektronickom vyplnení žiadosti o pridelenie kódu VRP cez https://vrp.financnasprava.sk podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje vrátane štvormiestneho PIN kódu, ktorý si sám  vytvorí a zadá pri prvom prihlásení do VRP (PIN kód neprideľuje správca dane). PIN si je potrebné starostlivo uchovať.

Otázka č. 4 - prevzatie prihlasovacích údajov pri VRP
Má si prísť podnikateľ osobne prevziať prihlasovacie údaje do VRP na DÚ?
Odpoveď
Nie, nemá. Po overení údajov v žiadosti o pridelení kódu VRP, daňový úrad podnikateľa zaregistruje a pridelí kód VRP ako aj  prihlasovacie údaje. Podnikateľovi budú  prihlasovacie údaje na prístup do VRP  spolu s kódom VRP doručené v bezpečnostnej obálke poštou (doporučene, do vlastných rúk).