Pridelenie kódu VRP

O pridelenie kódu VRP a prihlasovacích údajov do VRP je podnikateľ povinný požiadať ktorýkoľvek daňovú úrad.

FAQ
Otázka č. 1 - formy zaslania žiadosti o pridelenie kódu VRP
Akou formou môže podnikateľ doručiť daňovému úradu žiadosť o pridelenie kódu VRP?
Odpoveď
Žiadosť sa môže doručiť tromi spôsobmi, a to:
  - naskenovať ju a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register,
     https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html
    (táto možnosť sa  týka len tých podnikateľov, ktorí majú s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o  správe daní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  alebo kvalifikovaný elektronický podpis - KEP alebo aktivovanú eID kartu - občiansky s čipom),
  - podať ju osobne na podateľni daňového úradu,
  - alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.

 
Otázka č. 2 - pridelenie kódu VRP - elektronické vyplnenie žiadosti
Aký je postup v  prípade elektronického vyplnenia žiadosti o pridelenie kódu VRP?
Odpoveď
Pri elektronickom vyplnení žiadosti o pridelenie kódu VRP cez https://vrp.financnasprava.sk podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje vrátane štvormiestneho PIN kódu, ktorý si sám  vytvorí a zadá pri prvom prihlásení do VRP (PIN kód neprideľuje správca dane). PIN si je potrebné starostlivo uchovať. Vyplnenú žiadosť podnikateľ uloží, vytlačí, pričom vytlačenú žiadosť  podpíše a doručí  ktorémukoľvek daňovému úradu.

Otázka č. 3 - prevzatie prihlasovacích údajov
Má si prísť podnikateľ osobne prevziať prihlasovacie údaje do VRP na daňový úrad?
Odpoveď
Nie, nemá. Po overení údajov v žiadosti o pridelení kódu VRP, daňový úrad podnikateľa zaregistruje a pridelí kód VRP ako aj  prihlasovacie údaje. Podnikateľovi budú  prihlasovacie údaje na prístup do VRP  spolu s kódom VRP doručené v bezpečnostnej obálke poštou (doporučene, do vlastných rúk).