Odpočet daňovej straty

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v prechádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.
Ku dňu vyhlásenia konkurzu na daňovníka nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 

V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 môže fyzická osoba uplatniť odpočet daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období, a to strát vykázaných z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nasledovne:

  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2018
  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2016
  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015

FAQ

Otázka č. 1 - Odpočítanie straty vykázanej za rok 2018
Daňovník vykázal za rok 2018 z príjmov z podnikania stratu vo výške 16 600 eur. Ak vykáže základ dane za rok 2019 vo výške 20 000 eur, môže si stratu z roku 2018 umoriť v plnej výške?
Odpoveď
Nie, základ dane za rok 2019 si môže znížiť iba o 1/4 straty vykázanej v roku 2018, teda iba o 4 150 eur.
 
Otázka č. 2 - Odpočítanie straty vykázanej za rok 2015
Daňovník v roku 2015 vykázal z príjmov z podnikania stratu 6 300 eur. V rokoch 2016 a 2017 si túto stratu neodpočítal od základu dane. Môže si stratu z roku 2015 odpočítať od základu dane vykázanom za rok 2019?
Odpoveď
Áno, ale iba vo výške 1/4 z vykázanej straty, teda iba v sume 1 575 eur, a to ako v 4. roku odpočítavania straty.
 
Otázka č. 3 - Odpočítanie strát z rokov 2011 až 2013
Daňovník vykázal v rokoch 2011, 2012 a 2013 daňovú stratu v úhrnnej výške 9 000 eur. Akú časť týchto strát si môže odpočítať od základu dane za rok 2019?
Odpoveď
V roku 2019 si daňovník už nemôže od základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti odpočítať stratu vykázanú roky 2010 až 2013.
 
Otázka č. 4 - Odpočítanie straty vykázanej za rok 2015
Daňovník vykázal za rok 2015 daňovú stratu vo výške 2 000 eur. Môže si ju umorovať v rokoch 2016 až 2019 vo výške 500 eur každý rok, ak vykáže základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. V roku 2017 vykázal daňovník základ dane podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov vo výške 300 eur a umoril si časť straty z roku 2015 vo výške 300 eur.  Môže si odpočítať časť neuplatnenej straty z roku 2015, ktorú neumoril v roku 2017 vo výške 200 eur v roku 2018 alebo v roku 2019?
Odpoveď
Ak daňovník v rokoch 2016 - 2019 nevykáže základ dane, resp. ho vykáže v nižšej sume ako je 500 eur, stratí nárok na uplatnenie straty z roku 2015 v celej výške alebo v rozdiele, o ktorý je základ dane nižší ako príslušná časť straty, ktorú si môže daňovník uplatniť.
 
 Otázka č. 5 -  Rovnomerná výška odpisu daňovej straty
Daňovník vykázal za rok 2015 daňovú stratu vo výške 3 600 eur. V rokoch 2016 až 2019 vykáže kladné základy dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZoDP). Ako odpočíta vykázanú stratu z roka 2015?
Odpoveď
Daňovú stratu z roku 2015 odpočíta rovnomerne počas štyroch rokov t.j. v rokoch 2016 až 2019 odpočíta zo základu dane 1/4 straty vykázanej v roku 2015 v sume 900 eur.

Otázka č. 6 - Umorenie vykázaných strát v rokoch 2011 a 2013
Daňovník (fyzická osoba) vykázal v roku 2012 stratu vo výške 5 000 eur a v roku 2013 stratu vo výške 3 000 eur. Môže si z týchto strát znížiť základ dane za rok 2019 o 1/4?
Odpoveď
Daňovník si už nemôže znížiť základ dane vykázaný za rok 2019 o stratu alebo časť straty z rokov 2012 a 2013.