Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet daňovej straty > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočet daňovej strany vykázanej za rok 2010 pri podaní dodatočného daňového priznania za rok 2011

Odpočet daňovej strany vykázanej za rok 2010 pri podaní dodatočného daňového priznania za rok 2011

Otázka
Spoločnosť Beta s.r.o. v riadnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2010 vykázala daňovú stratu vo výške 20 000 eur. V riadnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2011 vykázala základ dane vo výške 10 000 eur, pričom si zároveň vo výške 10 000 eur uplatnila odpočet daňovej straty z roku 2010. V priebehu roka 2014 spoločnosť zistila, že v roku 2011 zabudla zaúčtovať výnosy vo výške 5000 eur, v dôsledku čoho je povinná podať za toto zdaňovacie obdobie dodatočné daňové priznanie. Môže si spoločnosť v dodatočnom daňovom priznaní za rok 2011 odpočítať časť zostatku neodpočítanej daňovej straty za rok 2010 vo výške 5000 eur?
Odpoveď
Nie. Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 § 52 za ods. 4 zákona o dani z príjmov sa neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014.
Na základe uvedených skutočností si daňovník nemôže v dodatočnom daňovom priznaní za rok 2011 uplatniť odpočet vyššej daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2010 ako v riadnom daňovom priznaní.  Neuplatnenú daňovú stratu z roku 2010 si bude spoločnosť umorovať podľa § 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014.