Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Register UZ > Ukladanie dokumentov v elektronickej podobe a v listinnej podobe

Ukladanie dokumentov v elektronickej podobe a v listinnej podobe

Zákon o účtovníctve ustanovuje účtovným jednotkám ukladať dokumenty
• v elektronickej podobe alebo
• v listinnej podobe.

V elektronickej podobe sa povinne ukladajú tieto dokumenty (§ 23 ods. 2 písm. c) až j):

• riadne konsolidované účtovné závierky,
• mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
• súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
• výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
• správy audítorov,
• individuálne výročné správy,
• konsolidované výročné správy,
• ročné finančné správy podľa osobitného predpisu (§ 34 zákona o burze CP), a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku.

Dokumenty, ktorými sú:
• riadne individuálne účtovné závierky,
• mimoriadne individuálne účtovné závierky a
• oznámenia o schválení účtovnej závierky

v elektronickej podobe povinne ukladajú tieto účtovné jednotky:
1. banky, správcovské spoločnosti, poisťovne, zaisťovne, Železnice SR (ide o účtovné
    jednotky – finančné inštitúcie uvedené § 17a ods. 1 zákona o účtovníctve),
2. obchodník s cennými papiermi, platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí,
    nástupnícka účtovná jednotka, novovzniknutá dcérska účtovná jednotka (ide
    o účtovné jednotky uvedené v § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve),
3. Garančný fond investícií,
4. Exportno-importná banka,
5. Fond ochrany vkladov,
6. Zdravotná poisťovňa,
7. osoby podľa § 14 daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z.z.), ktoré majú povinnosť
    doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správy má
     a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
     b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
     c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní.
     d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní;

Ostatné účtovné jednotky môžu
• riadnu individuálnu účtovnú závierku a
• mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
ukladať v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.

FAQ

Otázka č. 1 – Spoločnosť s ručením obmedzeným a ukladanie dokumentov
Sme spoločnosť s ručením obmedzeným, musíme ukladať ÚZ v elektronickej podobe?
Odpoveď
Ak podľa § 14 daňového poriadku ste platiteľom DPH, musíte účtovnú závierku doručovať  v elektronickej podobe. Ak nie ste platiteľ DPH, ale pri správe daní Vás zastupuje daňový poradca alebo advokát, alebo zástupca (osoba), ktorý je platiteľom DPH, musíte účtovnú závierku doručovať v elektronickej podobe.
Ak nie ste platiteľ DPH a pri správe daní Vás nezatupuje daňový poradca, advokát alebo zástupca, ktorý je platiteľ DPH, môžete účtovnú závierku ukladať v listinnej podobe.