Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane (2%) > Náležitosti tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane pre účely poskytnutia podielu zaplatenej dane

Náležitosti tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane pre účely poskytnutia podielu zaplatenej dane

Náležitosti Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov za (príslušný) rok
 

FAQ

Otázka č. 1 –  K vyplneniu Vyhlásenia -  sumy na r. 04 tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona  o dani z príjmov za rok“ (ďalej len „Potvrdenie o zaplatení dane“)
V prípade, ak zamestnancovi nevznikla povinnosť uhradiť daň ani jej nedoplatok podľa ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, t. j. suma dane na úhradu sa rovná nule, aká suma sa uvádza do Potvrdenia pre účely vyplnenia Vyhlásenia k 2%?
Odpoveď
Potvrdenie o zaplatení dane vystavuje zamestnávateľ podľa údajov uvedených v tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“ (ďalej len „Ročné zúčtovanie“). V r. 24 Potvrdenia o zaplatení dane sa uvádza suma z r. 17 Ročného zúčtovania, pričom, ak je suma v r. 17 Ročného zúčtovania menšia ako nula (daňový preplatok) alebo sa rovná nule, v r. 24 Potvrdenia o zaplatení dane sa uvedie nula alebo riadok zostane nevyplnený.

Otázka č. 2 - Vzor tlačiva
Chcem sa opýtať, potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (poukázanie 2%/3%) je teraz nové tlačivo. Toto tlačivo je predpísane ako povinné? Lebo nám to tlačil software predtým a tlačí nám také, ako bolo  minulý rok, tak teraz neviem či ho môžeme použiť alebo nie?
Odpoveď
Vyhlásenie je osobitným tlačivom. Finančná správa SR odporúča daňovníkom v súvislosti s poukázaním 2 % resp. 3 % zaplatenej dane používať za zdaňovacie obdobie  roku 2017 nové štruktúrované tlačivo.
Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo, tlačivo vyhlásenia musí povinne obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
Vzory tlačív sú zverejnené aj na portáli finančnej správy
www.financnasprava.sk v časti Formuláre/Daňové a colné formuláre/Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ/Tlačivá používané v súvislosti s príjmami podľa § 5 ZDP.
Uvedené tlačivo je na portáli finančnej správy umiestnené aj ako editovateľný vzor medzi elektronickými formulármi - tlačivo je možné vyplniť, uložiť a vytlačiť.