Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane (2%) > Podmienky pre poukázanie podielu dane pre zamestnanca

Podmienky pre poukázanie podielu dane pre zamestnanca

Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:

  • daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok, pričom za daňový nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur; daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia, pričom takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca a toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia, 
  • daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa len jednu právnickú osobu,
  • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky podľa zákona o notároch a notárskej činnosti (notárskeho poriadku).

Daňový úrad je povinný po splnení zákonom stanovených podmienok previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Po súhlase daňovníka oznámi daňový úrad prijímateľovi aj označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Ak nebolo preukázané splnenie zákonom stanovených podmienok (musia byť splnené všetky súčasne), alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne.

 

 
 
FAQ
 
Otázka  - Poukázanie podielu zaplatenej dane inému prijímateľovi
Poslala som 2% z dani na občianske združenie, ktorému bolo tento rok pozastavená možnosť prijímania 2% (podľa informácií z občianskeho združenia). Toto občianske združenie však stále figuruje na www.rozhodni.sk. Viem tieto 2% ešte darovať inému subjektu?
Odpoveď
Do uplynutia lehoty na podanie Vyhlásenia (resp. daňového priznania) je možnosť rozhodnúť sa, komu venujete – poskytnete svoje 2% zo zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie r. 2022.
Ak ste už podali príslušné tlačivo – Vyhlásenie alebo daňové priznanie a zistili ste, že uvedený subjekt nie je v príslušnom roku prijímateľom, tak môžete do lehoty na jeho podanie, podať „nové“ Vyhlásenie s potvrdením a oznámiť daňovému úradu, že pôvodne podané Vyhlásenie je neopodstatnené (bezpredmetné), alebo podať opravné daňové priznanie (do lehoty na podanie riadneho daňového priznania).