Podmienky pre poukázanie podielu dane pre zamestnanca

Ak sa  zamestnanec rozhodne vybranému prijímateľovi poukázať ním stanovený podiel zaplatenej dane musí spĺňať nasledovné podmienky:
  • daňová povinnosť daňovníka musí byť zaplatená/uhradená do štátneho rozpočtu (ŠR)  v lehotách v ktorých sa podáva Vyhlásenie k 2%, a to z „aktuálnej“ daňovej povinnosti, z ktorej poukazuje podiel dane nasledovne:
    • daň z daňového priznania musí byť zaplatená včas (uhradená do štátneho rozpočtu v lehote na podanie daňového priznania)
    • z vykonaného ročného zúčtovania zamestnávateľom (najneskôr k termínu na podanie Vyhlásenie k 2% - t.j. do 30. apríla roku, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva),
  • a súčasne zamestnanec nemá ani iné nedoplatky na daniach ani povolený odklad a ani povolenie platenia dane v splátkach [§ 50 ods. 6 písm. a) zákona o dani z príjmov];
  • pre poukázanie podielu zaplatenej dane môže byť  určený iba jeden prijímateľ.
Ak nie sú splnené  všetky podmienky súčasne, podiel dane nie je možné poukázať.
Ak sú podmienky splnené, miestne príslušný správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého daňovník určil vo vyhlásení podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
Pri podávaní vyhlásenia a potvrdenia o zaplatení dane na účely 2% za rok 2019  sa v roku 2020  postupuje podľa § 39 ods. 7 a  § 50 ods. 1 písm. a) - t.j. zamestnávateľ  je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 najneskôr do 16. novembra 2020, na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo a daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia, pričom takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Vyhlásenie pre poukázanie 2(3)% zaplatenej dane za rok 2019 je možné podať najneskôr do 30. novembra 2020.
  
FAQ
Otázka  - Poukázanie podielu zaplatenej dane jednému prijímateľovi
Poslala som 2% z dani na občianske združenie, ktorému bolo tento rok pozastavená možnosť prijímania 2% (podľa informácii z občianskeho združenia). Toto občianske združenie však stále figuruje na www.rozhodni.sk. Viem tieto 2% ešte darovať inému subjektu?
Odpoveď
Do uplynutia lehoty na podanie Vyhlásenia (resp. daňového priznania) je možnosť sa rozhodnúť komu venujete – poskytnete svoje 2% zo zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie r. 2017.
Ak ste už podali príslušné tlačivo – Vyhlásenie  alebo daňové priznanie  a zistili ste, že uvedený subjekt nie je v  príslušnom roku prijímateľom, tak môžete do lehoty na jeho podanie, podať „nové“ Vyhlásenie  s potvrdením  a oznámiť daňovému úradu, že pôvodne podané je neopodstatnené (bezpredmetné) alebo podáte opravné daňové priznanie.