Zdanenie výnosu z podielových listov

Otázka

Obchodná spoločnosť v roku 2019 prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi nakúpila podielové listy otvoreného podielového fondu za cenu 2 000 eur. K 31.12.2019 informoval OCP obchodnú spoločnosť o výnose z týchto podielových listov na rok 2019 v sume 2 tis. Eur. O túto sumu spoločnosť A vo svojej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019 zvýšila hodnotu svojej finančnej investície a súvzťažne účtovala o výnose z finančného majetku.
V súlade s § 43 ods. 3 písm. b) ZDP daň  z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ak ide o výnos z majetku v podielovom fonde, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia),  sa vyberá zrážkou. Je uvedený výnos súčasťou základu dane spoločnosti?

Odpoveď

Podľa § 43 ods. 10 ZDP zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských spoločností sa nepovažuje zahrnutie výnosu do aktuálnej ceny už vydaného podielového listu, ktorým je splnená povinnosť každoročného vyplácania výnosu z majetku podielového fondu.
Pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní.

V súlade s § 17 ods. 2 písm. c) ZDP základ dane sa upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa tohto zákona sa nezahrnú do základu dane. V súlade s § 43 ods. 10 ZDP správcovská spoločnosť až pri vyplatení (vrátení) podielového listu vykonáva zrážku dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou (vrátane výnosu zahrnutého do aktuálnej ceny vydaného podielového listu) a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní. Možno súhlasiť s tým, že v danom prípade výnos z podielového listu za rok 2019 vo výške 2 000 eur, účtovaný do výnosov ako súčasť výsledku hospodárenia,  nie je súčasťou základu dane za zdaňovacie obdobie 2019.

Do základu dane podľa § 17 ods. 3  písm. a) ZDP sa nezahŕňa príjem, pri ktorom vybraním dane zrážkou podľa § 43 ods. 6 je splnená daňová povinnosť alebo pri ktorom daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7.

Ak sa daňovník, ktorý pri zisťovaní základu dane postupuje podľa § 17 až 29, pri vyplatení (vrátení) podielových listov  podľa § 43 ods. 7  rozhodne odpočítať daň vybranú zrážkou (ako preddavok na daň) v súlade s § 43 ods. 8 tohto zákona, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (vyplatenú nezdanenú sumu vrátane výnosu zahrnutého do aktuálnej ceny vydaného podielového listu) zahrnie do základu dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k vybraniu dane.

Stanovisko vydané dňa 27.3.2020