Daňový bonus - daňové zvýhodnenie

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len "daňový bonus") vyplatené daňovníkovi podľa § 33 zákona o dani z príjmov. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

Na uplatnenie tohto zvýhodnenia musia byť splnené  všetky zákonné podmienky. Domácnosť daňovníka je ustanovená v §115 Občianskeho zákonníka. Tzn., že daňovník vyživuje dieťa v domácnosti len vtedy, ak je súčasťou domácnosti aj dieťa aj daňovník. (znenie § 115 Občianskeho zákonníka: „Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.“).

Táto podmienka – vyživovania dieťaťa v domácnosti – napríklad nie je splnená napríklad po rozvode manželstva, a to u jedného z rodičov, ak dieťa je po rozvode v domácnosti jedného z rodičov (obvykle u matky) a druhý rodič (obvykle otec dieťaťa) prispieva na jeho výživu.
Striedavá starostlivosť o dieťa po rozvode rodičov - ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.
Pri striedavej osobnej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec (§ 33 ods. 4 ZDP).

FAQ

Otázka č. 1 – Vyživovanie dieťaťa v domácnosti daňovníka
Má nárok na daňový bonus otec dieťaťa, ak matka nespĺňa podmienky a po rozvode otec platí výživné na  toto dieťa?
Odpoveď
V prípade, ak nežije daňovník – otec v domácnosti s dieťaťom, iba naň prispieva matke, tak otcovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Otázka č. 2 – Vyživovanie dieťaťa  po rozvode rodičov
Ak po rozvode otec vyživuje v domácnosti vlastné dieťa,  nakoľko po dosiahnutí  plnoletosti sa dieťa od matky odsťahovalo napriek skutočnosti, že rozhodnutím súdu bolo „pridelené“ matke. Má otec nárok na uplatnenie daňového bonusu ?
Odpoveď
Podľa zákona je rozhodujúce, kto z daňovníkov skutočne vyživuje dieťa v domácnosti, nárok vzniká otcovi dieťaťa, ak sú súčasne splnené ďalšie zákonné podmienky.
 
Otázka č.3 - Rozvedení rodičia (resp. bývalí druh a družka, nežijúci v spoločnej domácnosti) a daňový bonus
Dieťa je zverené do starostlivosti matky, žije s ňou v domácnosti, matka nemá príjem. Môže si otec uplatniť DB, ak nežije s nimi v domácnosti, ale prispieva na chod domácnosti a riadne sa stará o dieťa?
Odpoveď
Nie, nárok na uplatnenie daňového bonusu otcovi dieťaťa nevzniká – nevyživuje dieťa vo svojej domácnosti.

Otázka č. 4 - Vyživovanie dieťaťa pri striedavej starostlivosti rodičov
Dňa 15.04.2019 sa s manželkou rozviedol daňovník - zamestnanec, ktorý si u zamestnávateľa od začiatku roka 2019 uplatňoval nárok na daňový bonus na spoločné dieťa, a súd rozhodnutím zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná starostlivosť bude prebiehať tak, že otec dieťaťa sa bude o dieťa osobne starať 1. až 15. deň každého mesiaca a matka sa bude o dieťa osobne starať 16. až posledný deň každého mesiaca. Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?
Odpoveď
Pri striedavej osobnej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca dieťa v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Ak sa rodičia dohodnú, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka (§ 33 ods. 4 ZDP) - zákon určuje poradie - matka, otec, iná oprávnená osoba.

Otázka č. 5 - Striedavá starostlivosť a dieťa s družkou
Zamestnanec má  s družkou dve deti, pričom nežije v domácnosti s matkou detí. S matkou detí sa dohodol na striedavej starostlivosti o deti a vždy k prvému dňu v mesiaci má deti v starostlivosti  tento zamestnanec.
Odpoveď
Pri uplatnení daňového bonusu nie je podstatný trvalý pobyt rodiča a dieťaťa, ale rozhodujúce je, či žijú v  jeho domácnosti. Ak si v danom prípade zamestnanec uplatnil nárok na daňový bonus na vlastné nezaopatrené deti (zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov), ktoré žijú s týmto zamestnancom v domácnosti, pričom tieto skutočnosti uviedol vo vyhlásení predloženom zamestnávateľovi, potom môže zamestnávateľ priznať zamestnancovi nárok na daňový bonus na uvedené deti. Odporúčame, aby skutočnosti, že deti žijú so zamestnancom v domácnosti a že nárok na daňový bonus si neuplatňuje matka detí, preukázal  napríklad  čestnými vyhlásením matky detí.