Daňový bonus - daňové zvýhodnenie

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len "daňový bonus") vyplatené daňovníkovi podľa § 33 zákona o dani z príjmov. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

Na uplatnenie tohto zvýhodnenia musia byť splnené  všetky zákonné podmienky. Domácnosť daňovníka je ustanovená v §115 Občianskeho zákonníka. Tzn., že daňovník vyživuje dieťa v domácnosti len vtedy, ak je súčasťou domácnosti aj dieťa aj daňovník. (znenie § 115 Občianskeho zákonníka: „Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.“).

Táto podmienka – vyživovania dieťaťa v domácnosti – napríklad nie je splnená napríklad po rozvode manželstva, a to u jedného z rodičov, ak dieťa je po rozvode v domácnosti jedného z rodičov (obvykle u matky) a druhý rodič (obvykle otec dieťaťa) prispieva na jeho výživu.
Striedavá starostlivosť o dieťa po rozvode rodičov - ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.
Pri striedavej osobnej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec (§ 33 ods. 4 ZDP).

FAQ

Otázka č. 1 – Vyživovanie dieťaťa v domácnosti daňovníka
Má nárok na daňový bonus otec dieťaťa, ak matka nespĺňa podmienky a po rozvode otec platí výživné na  toto dieťa?
Odpoveď
V prípade, ak nežije daňovník – otec v domácnosti s dieťaťom, iba naň prispieva matke, tak otcovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Otázka č. 2 – Vyživovanie dieťaťa  po rozvode rodičov
Ak po rozvode otec vyživuje v domácnosti vlastné dieťa,  nakoľko po dosiahnutí  plnoletosti sa dieťa od matky odsťahovalo napriek skutočnosti, že rozhodnutím súdu bolo „pridelené“ matke. Má otec nárok na uplatnenie daňového bonusu?
Odpoveď
Podľa zákona je rozhodujúce, kto z daňovníkov skutočne vyživuje dieťa v domácnosti, nárok vzniká otcovi dieťaťa, ak sú súčasne splnené ďalšie zákonné podmienky.
 
Otázka č.3 - Rozvedení rodičia (resp. bývalí druh a družka, nežijúci v spoločnej domácnosti) a daňový bonus
Dieťa je zverené do starostlivosti matky, žije s ňou v domácnosti, matka nemá príjem. Môže si otec uplatniť DB, ak nežije s nimi v domácnosti, ale prispieva na chod domácnosti a riadne sa stará o dieťa?
Odpoveď
Nie, nárok na uplatnenie daňového bonusu otcovi dieťaťa nevzniká – nevyživuje dieťa vo svojej domácnosti.

Otázka č. 4 - Vyživovanie dieťaťa pri striedavej starostlivosti rodičov
Dňa 15.04.2020 sa s manželkou rozviedol daňovník - zamestnanec, ktorý si u zamestnávateľa od začiatku roka 2020 uplatňoval nárok na daňový bonus na spoločné dieťa, a súd rozhodnutím zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná starostlivosť bude prebiehať tak, že otec dieťaťa sa bude o dieťa osobne starať 1. až 15. deň každého mesiaca a matka sa bude o dieťa osobne starať 16. až posledný deň každého mesiaca. Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?
Odpoveď
Pri striedavej osobnej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca dieťa v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Ak sa rodičia dohodnú, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka (§ 33 ods. 4 ZDP) - zákon určuje poradie - matka, otec, iná oprávnená osoba.

Otázka č. 5 - Striedavá starostlivosť a dieťa s družkou
Zamestnanec má  s družkou dve deti, pričom nežije v domácnosti s matkou detí. S matkou detí sa dohodol na striedavej starostlivosti o deti a vždy k prvému dňu v mesiaci má deti v starostlivosti  tento zamestnanec.
Odpoveď
Pri uplatnení daňového bonusu nie je podstatný trvalý pobyt rodiča a dieťaťa, ale rozhodujúce je, či žijú v  jeho domácnosti. Ak si v danom prípade zamestnanec uplatnil nárok na daňový bonus na vlastné nezaopatrené deti (zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov), ktoré žijú s týmto zamestnancom v domácnosti, pričom tieto skutočnosti uviedol vo vyhlásení predloženom zamestnávateľovi, potom môže zamestnávateľ priznať zamestnancovi nárok na daňový bonus na uvedené deti. Odporúčame, aby skutočnosti, že deti žijú so zamestnancom v domácnosti a že nárok na daňový bonus si neuplatňuje matka detí, preukázal  napríklad  čestnými vyhlásením matky detí.