Chyby na strane zamestnávateľa

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,

a) nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď sa daň nesprávne zrazila, neuplynulo viac ako 12 mesiacov,

b) nezrazil zamestnancovi preddavok na daň vo výške, v ktorej ho mal zraziť podľa tohto zákona, môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka,

c) priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu, ako bol povinný podľa tohto zákona, môže ju dodatočne vybrať od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo dane iba vtedy, ak od doby, keď nesprávne priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu, neuplynulo viac ako 12 mesiacov.

FAQ

Otázka č. 1 – Odvod a vykazovanie opravy dane
Aké sú  povinnosti zamestnávateľa voči daňovému úradu  v súvislosti s opravami  dane za rok 2016? Máme opraviť prehľad a hlásenie za rok 2016? Alebo rok 2016 už nebudeme opravovať a bude považovaný za vysporiadaný (kedy)?
Odpoveď
Neuvádzate z akého dôvodu resp. zavinenia boli  vykonané opravy dane. V prípade, že ide o zavinenie zamestnanca,  a oprava dane za zdaňovacie obdobie r. 2016 bola vykonaná v roku 2017, tak zamestnávateľ zrazí nedoplatok zamestnancovi pri najbližšej výplate (resp. v splátkach) a zrazenú daň uvedie do prehľadu za príslušný kalendárny mesiac  r.2017, v ktorom daň bola zrazená.  Uvedené bude predmetom hlásenia za rok 2017. Prehľady ani hlásenia za rok 2016 už neopravuje.

Otázka č. 2 – Nesprávne uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

Vykonali sme zamestnancovi ročné zúčtovanie dane za rok 2016. Nesprávne sme však uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane. Akým spôsobom máme túto chybu opraviť,. Je potrebne aby si zamestnanec  podal daňové priznanie typ A?  Ako má zamestnanec postupovať, ak už na DU zaslal vyhlásenie s darovaním 2 % zaplatenej dane?

Odpoveď

Ak ste zamestnancovi v ročnom zúčtovaní za rok 2016  nesprávne vypočítali daňovú povinnosť (uplatnili ste nezdaniteľnú časť základu dane v nesprávnej sume), prepočítate daňovú povinnosť zamestnanca (na tlačive ročného zúčtovania za rok 2016 s uvedením poznámky - oprava dane) a vyčíslite nedoplatok/preplatok na dani za rok 2016, ktorý zamestnancovi zrazíte/vyplatíte pri najbližšom výplatnom termíne a odvediete správcovi dane spolu s preddavkami daného mesiaca resp. znížite odvod preddavkov. Suma nedoplatku/preplatku na dani za rok 2016 bude  v príslušnom  mesačnom prehľade uvedená  na r. 3. Suma poskytnutých 2% zaplatenej dane sa nemení.

 

Otázka č. 3 -  Opravy chyby - dane za rok 2016

Ako postupovať v prípade, keď mzdová účtovníčka uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane zamestnancovi, ktorý bol k 01.01.2016 starobným dôchodcom. Nie je jasné, kto spravil chybu, či zamestnanec, lebo podpísal  Vyhlásenie, aj keď ho už nemal podpísať od  01.01.2016 , alebo mzdová účtovníčka, ktorá aj keď by zamestnanec nepodpísal Vyhlásenie, tak by zabudla zmeniť nastavenia v mzdovom programe a zamestnancovi naďalej nezdaniteľnú časť uplatňovala. Ročné zúčtovanie za rok 2016 už bolo vykonané, aj ročné hlásenie už bolo doručené daňovému úradu. Uvedený zamestnanec bude k 30.06.2017 končiť pracovný pomer a jeho príjem je dosť nízky. Ako má zamestnávateľ a zamestnanec v roku 2017 postupovať  v prípade pochybenia zamestnanca dôchodcu a ako postupovať v prípade pochybenia mzdovej účtovníčky.

Odpoveď

- 1. ak chybu urobil zamestnávateľ,  opravu vykoná na tlačive ročného zúčtovania (označí ho ako opravu dane, vzhľadom na to, že ročné zúčtovanie už bolo vykonané), vypočíta nedoplatok dane, ktorý zamestnancovi zrazí v mesiaci opravy a sumu nedoplatku (+) uvedie na r.3 prehľadu za kalendárny mesiac, v ktorom vykonal opravu dane.

- 2. ak ku chybe došlo zavinením zamestnanca (napr. oneskorené nahlásenie poberania starobného dôchodku, zmeny výšky príjmu manželky,... ), chybu opravuje zamestnávateľ v súlade s § 40 ods. 4 zákona v mesiaci jej nahlásenia (vo vyhlásení vo IV. časti - zmena údajov...) spôsobom podľa bodu 1. ,  pričom výsledok (nedoplatok dane zrazený zamestnancovi) sa uvádza na r.3 prehľadu (+) za kalendárny mesiac, v ktorom vykoná opravu dane.