Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňových strát z predchádzajúcich období zo základu dane za rok 2019

Odpočet daňových strát z predchádzajúcich období zo základu dane za rok 2019

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) vykázaného za rok 2019 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v rokoch 2015 až 2018. Daňovník si môže vybrať, či bude odpočítavať straty z prechádzajúcich zdaňovacích období spôsobom
 
  • podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z príjmov), alebo
  • podľa § 24b zákona č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej korona zákon)
 
1. Odpočítanie daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov
 
Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.
Ku dňu vyhlásenia konkurzu na daňovníka nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 
V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 môže fyzická osoba uplatniť odpočet daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období, a to strát vykázaných z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nasledovne:
  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015
  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2016
  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
  • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2018
 
2. Odpočítanie daňovej straty mimoriadnym spôsobom podľa korona zákona
 

Z dôvodu obdobia pandémie koronavírusu môže daňovník odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane)  z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aj neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018, najviac však v úhrnnej sume 1 000 000 eur. Odpočítať možno iba tie časti neuplatnených daňových strát z rokov 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie vznikol daňovníkovi nárok podľa zákona o dani z príjmov, teda nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi nárok zanikol z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. z dôvodu vykázania daňovej straty v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Podľa tohto spôsobu odpočítania daňových strát vykázaných v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach môže postupovať daňovník v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, teda v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019, ako aj v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom za zomrelého daňovníka za rok 2019, prípadne za rok 2020, ak lehota na podanie tohto daňového priznania uplynie do 31.12.2020.

Daňovník je povinný odpočítavať straty postupne od najstaršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. Daňovník si v nadväznosti na uplatnenie odpočtu daňových strát musí viesť evidenciu, akú výšku a z ktorej daňovej straty odpočítal, aby v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vedel uplatniť odpočet zostávajúcej časti neuplatnených daňových strát podľa pravidiel ustanovených v zákone o dani z príjmov.

Podľa tohto špeciálneho spôsobu odpočítavania daňových strát vykázaných v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si môže daňovník základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaný za rok 2019 znížiť o:
  • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015
  • 1/2 daňovej straty vykázanej za rok 2016
  • 3/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
  • celú daňovú stratu vykázanú za rok 2018

Tieto straty si môže odpočítať najviac v úhrnnej výške 1 milión eur, a to len do výšky vykázaného základu dane. Straty je povinný odpočítavať od najskoršej vykázanej straty po naposledy vykázanú stratu, teda od straty z roku 2015 po stratu z roku 2018.

Daňovník, ktorý odpočítava daňové straty podľa korona zákona, nevyplňuje v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 riadky 49 až 54, ale odpočíta daňovú stratu na riadku 55, kde uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a uplatnenou daňovou stratou. Zároveň rozpíše uplatňovanú daňovú stratu v oddiele XIII. - miesto pre osobitné záznamy, a to v členení:

Rok vykázania daňovej straty Suma vykázanej daňovej straty Suma uplatnenej daňovej straty na               r. 55 Zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach
2015      
2016      
2017      
2018      
Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55 najviac vo výške 1 000 000 eur, ale max. vo výške čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 uvedenom na r. 47.    

 

Odpočet daňovej straty týmto mimoriadnym spôsobom podľa korona zákona môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia. Ak teda daňovník v roku 2020 zomrie a v roku 2020 uplynie v jeho prípade aj lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 a tiež lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, je možné odpočet strát mimoriadnym spôsobom podľa korona zákona uplatniť iba v jednom zdaňovacom období na základe vlastného rozhodnutia dediča, ktorý daňové priznanie za zomretého daňovníka podáva, a to buď za zdaňovacie obdobie 2019, alebo za zdaňovacie obdobie 2020.

FAQ

Otázka č. 1
Za rok 2015 som vykázal daňovú stratu. Za rok 2016 som vykázal základ dane, ktorý som si znížil o ¼ straty z roku 2015. Za rok 2017 som znovu vykázal daňovú stratu a základ dane vykázaný za rok 2018 som znížil o ¼ straty z roku 2017. O ktoré straty si môžem znížiť základ dane vykázaný za rok 2019?
Odpoveď
Ak budete postupovať podľa zákona o dani z príjmov, tak si môžete základ dane vykázaný v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019  znížiť o ¼ straty z roku 2015 a o 1/4 straty z roku 2017, ale iba do výšky základu dane. Ak budete postupovať pri odpočítavaní daňovej straty mimoriadnym spôsobom podľa korona zákona, potom si môžete základ dane vykázaný za rok 2019 znížiť o 1/4 straty z roku 2015 a o 3/4 straty z roku 2017, najviac však v úhrnnej hodnote 1 mil. eur a iba do výšky základu dane.

Otázka č. 2
Za rok 2017 som vykázal daňovú stratu vo výške 10 tis. eur. Za rok 2018 som vykázaný základ dane vo výške 1 000 eur znížil o ¼ straty z roku 2017, ale iba do výšky vykázaného základu dane v roku 2018, teda iba o 1 000 eur. Môžem si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 znížiť základ dane o celú neuplatnenú stratu z roku 2017, teda o sumu 9 000 eur, ak mám základ dane vo výške 15 tis. eur?
Odpoveď
Nie, ak budete odpočítavať stratu z roku 2017 podľa korona zákona, základ dane vykázaný za rok 2019 si môžete znížiť iba o ¾ straty vykázanej v roku 2017, teda iba o 7 500 eur. Ak by ste postupovali pri odpočítavaní straty podľa zákona o dani z príjmov, môžete si základ dane vykázaný za rok 2019 znížiť iba o 1/4 straty z roku 2017, teda iba o sumu 2 500 eur.


Otázka č. 3
Som podnikateľ a vykázal som tieto daňové straty:
- za rok 2015 vo výške 10 000 eur
- za rok 2016 vo výške 8 000 eur
- za rok 2017 som vykázal základ dane, ktorý som znížil o ¼ straty z roku 2015 a ¼ straty z roku 2016
- za rok 2018 som vykázal stratu vo výške 11 000 eur.
Akú výšku straty si môžem odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2019 vo výške 15 000 eur, ak chcem postupovať špeciálnym spôsobom podľa korona zákona?
Odpoveď
Od základu dane vykázaného za rok 2019 si môžete odpočítať:
- ¼ straty z roku 2015 vo výške 2 500 eur
- 2/4 straty z roku 2016 vo výške 4 000 eur
- zo straty vykázanej v roku 2018 sumu iba 8 500 eur (najviac do výšky vykázaného základu dane)


Otázka č. 4
Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v marci 2020, v ktorom som si znížil základ dane iba o ¼ straty vykázanej za rok 2018, nakoľko ešte v marci pri podaní daňového priznania nebolo možné odpočítať vyššiu sumu neuplatnenej straty podľa korona zákona. Môžem podať opravné daňové priznanie za rok 2019, v ktorom si odpočítam od základu dane celú stratu z roku 2018, keďže som dosiahol vysoký základ dane?
Odpoveď
Áno, do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 môžete podať opravné daňové priznanie, ktorým znížite základ dane o stratu vykázanú v roku 2018. Ak by obdobie pandémie skončilo napr. v júni 2020, potom opravné daňové priznanie za rok 2019 môžete podať do 31.7.2020. Po tomto termíne už môžete podať iba dodatočné daňové priznanie za rok 2019.


Otázka č. 5
Chcem si znížiť základ dane z príjmov vykázaný v daňovom priznaní za rok 2019 o stratu z roku 2018 vo vyššej sume, ako je suma vo výške ¼ z vykázanej straty. Ako to mám uviesť v daňovom priznaní na riadku 54?
Odpoveď

Daňovník, ktorý odpočítava daňové straty podľa korona zákona, nevyplňuje v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 riadky 49 až 54, ale odpočíta daňovú stratu na riadku 55, kde uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a uplatnenou daňovou stratou. Zároveň rozpíše uplatňovanú daňovú stratu v oddiele XIII. - miesto pre osobitné záznamy.