Úvod > Daňový poriadok > Registrácia daňových subjektov > Registrácia daňových subjektov

Registrácia daňových subjektov

Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa osobitných predpisov (napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty), je povinný predložiť správcovi dane žiadosť o registráciu na predpísanom tlačive, alebo ak sa registrácia podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.
 
K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov.
Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu podľa daňového poriadku a osobitných predpisov.
 
Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo (DIČ) a aj identifikačné číslo, ak sa registruje na daň podľa osobitného predpisu; tieto čísla je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane.
 
Namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia správca dane vydá daňovému subjektu osvedčenie o registrácii a vyhotoví o tom úradný záznam. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - registračná povinnosť
Fyzická osoba prenajíma byť, ktorý má vo vlastníctve študentom na základe nájomnej zmluvy. Je takáto osoba povinná  registrovať sa u správcu dane?
Odpoveď
Fyzická osoba, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu. Správca dane zaregistruje daňový subjekt k dani z príjmov, ak spĺňa podmienky na registráciu. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane a vydá mu osvedčenie o registrácii.
 
Otázka č. 2 - lehota na pridelenie DIČ
V akej lehote pridelí správca dane po podaní žiadosti daňové identifikačné číslo?
Odpoveď
Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo do 30 dní od podania žiadosti.