Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Kedy môže podnikateľ používať VRP > OTÁZKY PLATNÉ V PRECHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PRECHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – používanie VRP od 01.04.2015
Podnikateľ predávajúci tovar cez internet na dobierku sa rozhodne, že od 01.05.2015 bude predávať tovar aj v kamennej prevádzke v hotovosti. Môže používať VRP?
Odpoveď
Ak ide podnikateľa,  ktorý  pri predaji tovaru   príjme  tržby   v  hotovosti   prvýkrát až  po 01. 04. 2015, t. z. že do tohto dátumu  prijímal tržby iba  bezhotovostne,  v danom prípade sa podnikateľ môže rozhodnúť, či  na evidovanie týchto tržieb  použije ERP alebo VRP.

Otázka č. 2 - používanie VRP od 01.04.2015 (2)
Môže podnikateľ poskytujúci ubytovacie služby používať od 01.04.2015 VRP?
Odpoveď
Keďže v prípade ubytovacích služieb ide o nové služby doplnené v prílohe č. 1 zákona o ERP od 1.1.2015, podnikateľ poskytujúci tieto služby sa môže rozhodnúť, či na evidovanie tržieb prijatých v hotovosti bude používať ERP alebo VRP.

Otázka č. 3 - používanie VRP od 01.04.2015 (3)
Podnikateľ, ktorý používal ERP pri masérskych službách (kód služby 96.04), môže od 01.04.2015 prejsť na používanie VRP?
Odpoveď
V prípade poskytovania masérskej služby ide o „starú“ službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP (96.04 Služby týkajúce sa telesnej  pohody) aj pred novelou 01.01.2015,  preto podnikateľ môže prejsť na používanie VRP až od 01.01.2016.

Otázka č. 4 - limit pokladničných dokladov do 30.6.2016 (1)
Kedy môže podnikateľ používať VRP?
Odpoveď
Podnikateľ môže používať VRP, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000.

Otázka č. 5 - limit pokladničných dokladov do 30.6.2016  (2)
Viaže sa limit 1000 pokladničných dokladov na prevádzku (predajňu)?
Odpoveď
Podnikateľ môže používať VRP, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000.
Limitovaná výška obmedzenia povinnosti používania VRP sa vzťahuje na podnikateľa a na kalendárny mesiac (bez ohľadu na počet predajných miest). V prípade viacerých predajných miest, na ktorých sa podnikateľ rozhodne používať VRP, súčet vydaných pokladničných dokladov vyhotovených týmito VRP spolu nesmie byť vyšší ako 1000 za mesiac.
Systém automaticky pred dosiahnutím limitu 1000 dokladov upozorní podnikateľa na možné prekročenie a po dosiahnutí 1000 dokladov zablokuje aplikáciu VRP. Podnikateľ bude nútený si zaobstarať klasickú ERP.
Ak podnikateľ prekročí limit 1000 vydaných pokladničných dokladov, finančné riaditeľstvo posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu, ukončí používanie VRP (na všetkých predajných miestach). Podnikateľ je povinný najneskôr v deň nasledujúci po ukončení používania VRP začať používať ERP. OPÄTOVNÉ POUŽÍVANIE VRP NIE JE MOŽNÉ.