Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane zamestnancom > Zmena daňovej povinnosti po poskytnutí podielu zo zaplatenej dane

Zmena daňovej povinnosti po poskytnutí podielu zo zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane nemožno upravovať, ak daňovník - zamestnanec dodatočne zistí, že jeho daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel bola iná (vyššia alebo nižšia) ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní. Ak vznikne preplatok na dani, tzn. ak daňová povinnosť je nižšia ako bola daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný  podiel zaplatenej dane v prospech prijímateľa,  o rozdiel medzi sumou  poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa zníži preplatok na dani (§ 50 ods. 10 zákona).
 
FAQ
 
Otázka - Nevyplnenie údajov v tlačive
Chcela by som sa spýtať na Vyhlásenia, ktoré neobsahujú výpočet 2% z dane zamestnancov. Ostatné náležitosti boli splnené v poriadku. Máme znovu zaslať vyhlásenia s potvrdeniami o uhradenej dani s už doplneným výpočtom alebo to správca dane automaticky doplní, keďže má Potvrdenia o zaplatení dane pripnuté k vyhláseniam?
Odpoveď
Ak zamestnanec vo vyhlásení neuviedol výšku sumy 2% zaplatenej dane ( iný nesprávny údaj), správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu (v súlade s § 50 ods.8 zákona o dani z príjmov).