Podmienky pre uplatnenie NČZD na manželku

Daňovník - zamestnanec  má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov, medzi ktoré patria aj príjmy zo závislej činnosti.
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
  • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
  • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.
Táto NČZD sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia z dôvodu princípu jej výpočtu, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky.
Uvedené platí pre zdaňovacie obdobia r. 2013 až 2021.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – NČZD na manželku na materskej dovolenke
Má manžel nárok na NČZD na manželku, ak manželka bola celý rok 2021 na materskej/rodičovskej dovolenke ?
Odpoveď
Manželovi vzniká nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, o ktorú si znižuje základ dane. Predpoklad, že podmienka starostlivosti manželky o dieťa do troch 3 rokov veku je splnená.
Výška nezdaniteľnej časti na manželku závisí od vlastného príjmu manželky, do ktorého sa nezapočítava rodičovský príspevok (štátna sociálna dávka), avšak materské sa do vlastného príjmu započítava. O túto dávku zo sociálneho poistenia sa nezdaniteľná časť na manželku znižuje (ak manželka nemá iný príjem).
 
Otázka č. 2 – NČZD na manželku – uchádzačku o zamestnanie
Ak bola manželka polroka v evidencii (od 15.12.2020) a zamestnaná od 1.7.2021, tak si uplatní príjem za celý rok a počet mesiacov alebo za celý rok?
Odpoveď
Manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v pomernej sume za 6 mesiacov (od mesiaca, na začiatku ktorého bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, t.j. od januára 2021). Do vlastného príjmu sa zahrnie príjem zo závislej činnosti znížený o odvody (základ dane), suma v roku 2021 vyplatených dávok v nezamestnanosti  a prípadne iné vlastné príjmy.  Na účely uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane na manželku u manžela je potrebné doložiť doklad o zaradení do evidencie /podľa § 37 ods.1 písm. a) doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na  manželku spĺňajúcu jednu z podmienok na účely na určenia jej pomernej časti/.
 
Otázka č. 3 -  Manželka na Úrade práce
Prosím o informáciu, koľko vychádza odpočet na manželku za vlaňajší rok 2020 (dodatočné DP) ak manželka bola od 1.1.2021 do 6.9.2021 vedená na ÚP? Od 7.9.2021 mala priznaný starobný dôchodok v sume 462,70 mesačne. Iný príjem nemala.
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa uplatní v pomernej sume za 9 mesiacov (ak bola na ÚP evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie). Výška sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou /4 511,43 mínus v roku 2021 vyplatený starobný dôchodok (do 31.12.2021)/delene12 x 9 mesiacov (splnená jedna z podmienok).