Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Posúdenie zdaniteľnosti podielov na zisku na území SR vyplácaných akciovou spoločnosťou so sídlom na území SR zahraničnému podielovému fondu založenému v Rakúsku

Posúdenie zdaniteľnosti podielov na zisku na území SR vyplácaných akciovou spoločnosťou so sídlom na území SR zahraničnému podielovému fondu založenému v Rakúsku

Otázka
Zahraničnému podielovému fondu bez právnej subjektivity plynú zo zdroja na území SR podiely na zisku akciovej spoločnosti vykázaného z hospodárskeho výsledku po 1.1.2017. Fond je založený v Rakúsku, nie je pre účely zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia považovaný za daňového rezidenta.
Akým spôsobom sa zdaňujú dividendy vyplácané takémuto fondu?  

Odpoveď zo dňa 22.6.2018

Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem podľa § 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorým je podľa
9. bodu tohto ustanovenia podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti.
V predloženom prípade predpokladáme, že ide o výplatu podielov na zisku akciovej  spoločnosti, ktorý je vykázaný z hospodárskeho výsledku po 1.1. 2017.

Daň z predmetných príjmov sa podľa § 43 ods. 2 a 3 písm. r) zákona o dani z príjmov vyberá zrážkou, pričom sa uplatní sadzba dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov. V prípade výplaty uvedených príjmov daňovníkovi, ktorý je daňovým rezidentom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, môže byť sadzba dane modifikovaná touto zmluvou.

Zahraničný podielový fond vo všeobecnosti je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa  práva štátu, v ktorom  je zahraničný podielový fond vytvorený.

Podľa informácií v predloženom podaní zahraničný podielový fond je založený v Rakúsku a je entitou bez právnej subjektivity.

Slovenská republika je v daňových vzťahoch s Rakúskom viazaná Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
a z majetku (uverejnená v Zb. pod č. 48/1979, ďalej len „zmluva“).
Avšak vzhľadom na informáciu uvedenú v predloženom podaní, že predmetný fond nie je na účely tejto zmluvy považovaný za daňového rezidenta Rakúska,  nie je možné v posudzovanom prípade túto zmluvu uplatniť.
Ak je predmetný fond „daňovo transparentný“ (príjmy fondu sú zdaňované na úrovni jeho podielnikov), na účely aplikácie príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov a príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa relevantné skutočnosti  (napr. status fyzickej alebo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, daňová rezidencia osoby, konečné vlastníctvo príjmu) preukazujú na úrovni jednotlivých podielnikov tohto fondu, ktorí sú zároveň konečnými vlastníkmi príjmu (podielu na zisku) plynúceho od slovenskej akciovej spoločnosti.
V prípade preukázania relevantných skutočností sa následne uplatnia príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a v prípade preukázania daňovej rezidencie v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa rovnako uplatní aj príslušné ustanovenie konkrétnej zmluvy  (obyčajne článok 10 „Dividendy“, podľa ktorého môže byť sadzba dane z predmetných príjmov modifikovaná, alebo môže byť stanovené úplné oslobodenie od zdanenia takýchto príjmov v štáte zdroja).

Avšak ak podľa § 43 ods. 25 zákona o dani z príjmov platiteľ dane (slovenská akciová spoločnosti) nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 ods. 1, zrazí daň vo výške podľa odseku 1
písm. c) z tohto príjmu (t. j. vo výške 35 %) a splní si ďalšie povinnosti uvedené v tomto ustanovení. 
Zákon o dani z príjmov žiadnym spôsobom neupravuje (neustanovuje) spôsob preukazovania konečného príjemcu a je na platiteľovi príjmu, akým spôsobom uvedené preukáže správcovi dane (napr. zdaňovanie predmetných príjmov v štáte rezidencie prijímateľa). 

Konečným príjemcom príjmu je podľa § 2 písm. af) zákona o dani z príjmov osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo využívať tento príjem neobmedzene bez zmluvnej alebo inej právnej povinnosti previesť príjem na inú osobu alebo stála prevádzkareň tejto osoby, ak činnosť spojená s týmto príjmom je vykonávaná touto stálou prevádzkarňou, alebo majetok, s ktorým tento príjem súvisí, je funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou; za konečného príjemcu príjmu sa nepovažuje osoba, ktorá koná ako sprostredkovateľ za inú osobu.