Lehota na podanie daňového priznania

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
 

FAQ

Otázka č. 1- Príjmy z podnikania 
Daňovník počas celého roku 2020 vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom dosiahol príjmy vo výške 18 520 eur.  V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2020 a zaplatiť vypočítanú daň z príjmov?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2020 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote 
do 31. marca 2021.  V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
 
Otázka č. 2- Príjmy z podnikania 
Daňovník začal vykonávať  podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia od 1.7.2020, pričom  z podnikania dosiahol príjmy vo výške 7 820,- eur.  V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2020?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2020 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote 
do 31. marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
 
Otázka č. 3 - Daňovník dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti
Daňovník bol celý rok 2020 zamestnaný. V máji 2020 dosiahol príjem z prevodu nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovníkovi vznikne povinnosť podať za rok 2020 daňové priznanie. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2020 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote 
do 31. marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Otázka č. 4 - Ukončenie podnikania
Daňovník - živnostník ukončil svoju živnosť k 31.6.2020. Do akej lehoty je povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Daňovník, ktorý ukončil svoju podnikateľskú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2020 podáva daňové priznanie až po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, a to najneskôr do
31. marca 2021.  V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
 
Otázka č. 5 - Daňovník v konkurze
Daňovník vstúpil do konkurzu v júni 2020. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2020?
Odpoveď
Zdaňovacie obdobie fyzickej osoby je vždy kalendárny rok (s výnimkou úmrtia). Takže aj fyzická osoba, na ktorú bol v roku 2020 vyhlásený konkurz, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote do 31.  marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu však za daňovníka pri správe daní koná správca v konkurznom konaní (v prípade, že ide o konkurz vyhlásený podľa druhej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii).  
 
Otázka č. 7 - Pozastavenie živnosti
Daňovník pozastavil svoju živnosť k 30. novembru 2020. Kedy je povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Daňovník, ktorý pozastavil svoju činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, podáva daňové priznanie až po skončení tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, ak daňovník pozastaví živnosť v priebehu roka 2020 a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020, daňové priznanie je povinný podať v lehote
do 31. marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
 
Otázka č. 8 - Zrušenie konkurzu
Okresný súd zrušil konkurz na majetok úpadcu s právoplatnosťou k 20.3.2020. V akej lehote je daňovník - fyzická osoba povinný podať daňové priznanie za rok 2020?
Odpoveď
V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dani z príjmov u daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) sa základ dane zisťuje vždy za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak bol na daňovníka vyhlásený konkurz.
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2020, v ktorom bol zrušený konkurz, daňovník – fyzická osoba podáva až po skončení tohto zdaňovacieho obdobia, t. j. v lehote
do 31. marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.