Priznanie a vyplatenie DB zamestnávateľom

Ak sú splnené všetky zákonné podmienky, zamestnávateľ prizná zamestnancovi nárok na daňový bonus
  • v priebehu roka (zdaňovacieho obdobia), a to napríklad mesačne pri výplate alebo
  • dodatočne po skončení roka, a to v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, vykonanom najneskôr do 31.3. nasledujúceho roka;

Zamestnávateľ vyplatí daňový bonus zamestnancovi :
  • v priebehu roka mesačne, a to pri výplate
  • dodatočne uplatnený (DB), najneskôr pri výplate mzdy za apríl, ak bol priznaný na základe vykonaného ročného zúčtovania;

FAQ

Otázka č.1 – Daňový bonus v prípade dieťaťa nepokračujúceho v štúdiu na strednej škole
Syn našej zamestnankyne r.2019  končí základnú školu v 16. rokoch, ďalej do školy už nejde, má aj on nárok na daňový bonus za prázdninové mesiace?
Odpoveď
Podľa § 3 ods.1 zákona o prídavku na dieťa  nezaopatrené dieťa  podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie  štúdiom.... atď.
Podľa odkazu 3) k zákonu o prídavku na dieťa ide o zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene .... v znení neskorších predpisov, konkrétne o § 19 až 22, keď v : 

§ 19  ods. 2 - Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 22 ods.1 žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky , ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo  dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Z uvedeného vyplýva,  že rodič dieťaťa má  nárok  na daňový  bonus na dieťa žijúce s  ním  v domácnosti   aj za  7-8/2019 za súčasného splnenia  všetkých podmienok podľa ustanovení  zákona o dani z príjmov (dosiahnutie  výšky zdaniteľných príjmov,  vyhlásenie.. .).    

Otázka č.2  – Daňový bonus z vlastných prostriedkov
Ako máme postupovať v prípade ak sme zamestnancovi vyplatili daňový bonus, pretože požiadal o vykonanie ročného zúčtovania. Dotyčný zamestnanec vo firme nepracuje od júla predchádzajúceho roka. Problém nastal vtedy keď sme kontrolovali rekapituláciu daňovej povinnosti a zistili sme, že sme v prehľade za mesiac marec 2019 nepožiadali o vrátenie daňového bonusu, ktorý bol uhradený zo zdrojov zamestnávateľa. Je potrebné podať opravné prehľady za marec? A následne aj opravný prehľad za mesiac apríl ? Alebo môžem si odpočítať vyplatený daňový bonus od nasledujúcej daňovej povinnosti?
Odpoveď
Ak suma daňového bonusu je vyššia ako výška zrazených preddavkov, zamestnávateľ rozdiel daňového bonusu vyplatený z vlastných prostriedkov žiada prostredníctvom prehľadu za posledný mesiac kalendárneho štvrťroka podaného do konca mesiaca nasledujúceho po skončení štvrťroka (bez ohľadu na to, že už napr. nevypláca príjmy). Tzn., že vo Vami uvedenom prípade  podáte opravný prehľad za 3/2019, v ktorom požiadate o vrátenie sumy daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov. Ak prehľad  4/2019 obsahuje správne údaje, nezasielate opravný prehľad.