Výpožička auta od 1.1.2017 - PHM

Otázka

Spoločnosť využíva na základe zmluvy o výpožičke automobil. S účinnosťou od 01.01.2017 nie sú daňovými výdavkami v súlade s § 21 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke, okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. Sú nedaňovými výdavkami  len výdavky na opravy a údržbu a výdavky
na spotrebované pohonné látky sa v tomto prípade považujú za daňové výdavky?

Odpoveď

S účinnosťou od 01.01.2017 bolo ustanovenie § 21 ods. 1 ZDP doplnené o nové písmeno l), podľa ktorého daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke (s odkazom na § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka), okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

Ak je predmetom zmluvy o výpožičke automobil, výdavkami na energie vynaloženými v súvislosti s užívaním automobilu sú výdavky na spotrebované pohonné látky. V súlade s § 21 ods. 1 písm. l) ZDP v prípade, ak daňovník využíva na základe zmluvy o výpožičke automobil, daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie automobilu. Výdavky na spotrebované pohonné látky vynaložené užívateľom
v súvislosti s užívaním automobilu sú v súlade s § 21 ods. 1 písm. l) ZDP daňovým výdavkom, pričom pri uplatňovaní tohto daňového výdavku daňovník postupuje v súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.