Podmienky na uplatnenie DB

Nárok na daňový bonus vo výške 266,04 eur za rok 2019 má každý daňovník,  ktorý splní nasledovné podmienky :

  • dosiahne „aktívne“ zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie
  • r. 2019 aspoň vo výške 3 120 eur
  • a to z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania - § 5 zákona o dani z príjmov), alebo z /príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti (§ 6 ods.1 a 2) a dosiahnutý základ dane z týchto príjmov/
  • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti, dieťa druhého z manželov, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy,....)

Nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi – zamestnancovi za každý mesiac, na začiatku ktorého sú splnené všetky podmienky na jeho uplatnenie.


FAQ

Otázka č. 1 -  Daňový bonus  (DB) za rok 2019 a príjmy zo zamestnania – zo závislej činnosti
Akú výšku príjmov musí dosiahnuť zamestnanec, aby mal nárok na daňový bonus na dieťa  za rok 2019?
Odpoveď
V prípade tzv. aktívnych príjmov, medzi ktoré patria aj príjmy zo zamestnania – zo závislej činnosti, je limit pre uplatnenie nároku na daňový bonus za zdaňovacie obdobie r. 2019  dosiahnutie výšky týchto príjmov aspoň v sume 3 120 eur.

Otázka č. 2 – DB a trvanie pracovného pomeru
Zamestnanec pracoval :
01.01.2019 - 28.02.2019 na dohodu, súčasne v evidencii Úradu práce
01.03.2019 - 31.12.2019 trvalý pracovný pomer
Zamestnanec ma nárok na daňový bonus za 10 alebo 12 mesiacov?
Odpoveď
Daňovník si môže uplatniť daňový bonus mesačne alebo ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom; pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
Nárok na daňový bonus má daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (zo závislej činnosti) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.
Minimálna mzda je v r. 2019 vo výške 520 eur mesačne.
Limit  výšky zdaniteľných príjmov zamestnanca pre uplatnenie (celoročného) daňového bonusu za zdaňovacie obdobie r. 2019 je vo  výške 3 120 eur ročne (260 eur mesačne), pričom výška daňového bonusu na 1 dieťa predstavuje sumu 256,92 eur ročne.
Ak zamestnanec dosiahne od zamestnávateľov zdaniteľný príjem (na základe dohody a z pracovnej zmluvy) za rok 2019  aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy t.j. aspoň 3 120 eur (260 eur mesačne, ak by si uplatnil DB mesačne u zamestnávateľa) a žil v domácnosti s vlastným dieťaťom, ktoré sa považuje za nezaopatrené počas celého roka 2019 a doložil príslušné doklady, má nárok na uplatnenie daňového bonusu v plnej výške 266,04 eur.

Otázka č. 3 – Možnosť uplatnenia DB v priebehu roka (zdaňovacieho obdobia)
Môže si zamestnanec uplatniť daňový bonus v priebehu roka, ak je to pre neho výhodnejšie ?
Odpoveď
Daňovník – zamestnanec si môže nárok na daňový bonus uplatniť aj v priebehu zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka, a to mesačne, ak sú splnené podmienky. Jednou z podmienok je dosiahnutie výšky aktívneho zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti – príjmu zo zamestnania, a to aspoň v sume polovice sumy minimálnej mzdy (platnej v aktuálnom období – mesiaci), t.j. ak v priebehu r. 2019 dosiahol za konkrétny mesiac príjem vo výške aspoň 260 € mesačne.
Nárok sa uplatňuje u zamestnávateľa vypísaním a podpísaním tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu a preukázaním nároku na DB dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy,....) .