Podmienky nároku na uplatnenie DB - rok 2021, rok 2022

Nárok na daňový bonus na dieťa za rok 2021 má každý daňovník, ktorý splní nasledovné podmienky :

  • dosiahne „aktívne“ zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 3 738 eur ( r. 2021), 3 876 eur ( r. 2022)
  • a to z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania - § 5 zákona o dani z príjmov), alebo z /príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti (§ 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov) a dosiahnutý základ dane z týchto príjmov/
  • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti, dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy,....)

Nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi – zamestnancovi za každý mesiac, na začiatku ktorého sú splnené všetky podmienky na jeho uplatnenie.

Započítanie pandemickej pomoci do príjmov pre účely uplatnenia daňového bonusu za rok 2021

Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 738 € považujú v súlade s § 24ad ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. za zdaniteľné príjmy aj oslobodené plnenia, ktoré daňovníci, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti 
•    prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z.
•    prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z

Daňovník, ktorý podáva za zdaňovacie obdobie roku 2021 daňové priznanie typ A a uplatnil postup podľa § 24ad zákona č. 67/2020 Z. z., uvedie výšku poskytnutého plnenia, ktoré pre účely uplatnenie nároku na daňový bonus započítal do zdaniteľných príjmov:
•    v IX. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka  daňového priznania k DPFO typ A, a to v členení podľa druhu poskytnutého plnenia prijatého v súvislosti s príjmami podľa § 5 ZDP,

FAQ

Otázka č. 1 -  Daňový bonus (DB) za rok 2021 a príjmy zo zamestnania – zo závislej činnosti
Akú výšku príjmov musí dosiahnuť zamestnanec, aby mal nárok na daňový bonus na dieťa  za rok 2021?
Odpoveď
V prípade tzv. aktívnych príjmov, medzi ktoré patria aj príjmy zo zamestnania – zo závislej činnosti, je limit pre uplatnenie nároku na daňový bonus za zdaňovacie obdobie r. 2021 dosiahnutie výšky týchto príjmov aspoň v sume 3 738 eur.

Otázka č. 2 – DB a trvanie pracovného pomeru
Zamestnanec pracoval:
01.01.2021 - 28.02.2021 na dohodu, súčasne v evidencii Úradu práce
01.03.2021 - 31.12.2021 trvalý pracovný pomer.
Zamestnanec ma nárok na daňový bonus za 10 alebo 12 mesiacov?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus má daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (zo závislej činnosti) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Minimálna mzda bola v r. 2021 vo výške 623 eur mesačne.
Limit výšky zdaniteľných príjmov zamestnanca pre uplatnenie (celoročného) daňového bonusu za zdaňovacie obdobie r. 2021 je vo výške 3 738 eur ročne (311,50 eur mesačne).
Ak zamestnanec dosiahne od zamestnávateľov zdaniteľný príjem (na základe dohody a z pracovnej zmluvy) za rok 2021 aspoň vo výške 3 738 eur a žil v domácnosti s vlastným dieťaťom, ktoré sa považuje za nezaopatrené počas celého roka 2021 a doložil príslušné doklady, má nárok na uplatnenie daňového bonusu v plnej výške.

V prípade, že uvedený zdaniteľný príjem nedosiahol predmetnú sumu a mal vyplatenú pandemickú OČR alebo vlastnú pandemickú PN, na účely uplatnenia daňového bonusu sa suma vyplatených dávok započíta do sumy 3 738 eur.

Otázka č. 3 – Možnosť uplatnenia DB v priebehu roka (zdaňovacieho obdobia)
Môže si zamestnanec uplatniť daňový bonus v priebehu roka, ak je to pre neho výhodnejšie ?
Odpoveď
Daňovník – zamestnanec si môže nárok na daňový bonus uplatniť aj v priebehu zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka, a to mesačne, ak sú splnené podmienky. Jednou z podmienok je dosiahnutie výšky aktívneho zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti – príjmu zo zamestnania, a to aspoň v sume polovice sumy minimálnej mzdy (platnej v aktuálnom období – mesiaci), t.j. ak v priebehu r. 2021 dosiahol za konkrétny mesiac príjem vo výške aspoň 311,50 € mesačne.
Nárok sa uplatňuje u zamestnávateľa vypísaním a podpísaním tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu a preukázaním nároku na DB dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy,....).