Príjmy zo závislej činnosti

Príjmami zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) sú:
 • príjmy z pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených podľa Zákonníka práce (pracovný pomer, všetky druhy dohôd zo súčasného alebo z predchádzajúceho vzťahu), príjmy zo štátnozamestnaneckého pomeru, zo služobného pomeru,
 • z obdobného vzťahu (napr. mandátne, príkazné zmluvy), v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa takéhoto príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny alebo príkazy,
 • príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania (do 31.8.2015),
 • príjem za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancov Európskeho parlamentu,  prokurátorov SR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev,
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • príjmy zo sociálneho fondu,
 • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára (od 1.1.2016)
 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil podľa odseku 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti, vrátené poistné  a pod.
 • odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe (od 1.9.2015).
 • príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č.440/2015 Z.z. o športe (od 1.1.2016) 
 • podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (od 1.1.2017) -   v zmysle prechodného ustanovenia § 52zi ods. 5 písm. b)  podiely na zisku (dividendy) vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva sa považujú za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, ak budú vyplatené zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017 a zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 vyplatené po 31.12.2016.
FAQ
 
Otázka č.1 - Podiely na zisku vyplatené v r. 2019 konateľovi bez účasti na základnom imaní  
Ak bude konateľovi bez majetkovej účasti v roku 2019 vyplatená dividenda za zdaňovacie obdobie 2017, resp. v roku 2019 za roky 2003 a skôr, uvedie sa takýto príjem do prehľadu, hlásenia, potvrdenia o zdaniteľnej mzde..?
Odpoveď
Podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatený po 31.12.2016, ktorý je vykázaný za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017 alebo za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003, a je určený na rozdelenie zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, sa zdaní preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona. Uvedené platí aj pre konateľa, ktorý nemá účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti, nakoľko tento sa v súlade s § 2 písm. aa) zákona považuje za zamestnanca. Takýto príjem sa uvádza aj do potvrdenia o príjme za príslušný rok, mesačného prehľadu i ročného hlásenia za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyplatený.

Otázka č. 2 - Príspevok na pracovného tútora a mentora
Je finančný príspevok na pracovného tútora a mentora, ktorý dostanú zamestnanci spoločnosti v mzde oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti
?
Príspevok je v zmysle § 54 odst.1 písm. a) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ktorý je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi, ktorý robil v určitom období tútora a mentora pridelenému zamestnancovi. Zamestnávateľ bude žiadať tento príspevok v žiadosti o úhradu platby od úradu práce.
Odpoveď
a) finančný príspevok môže úrad práce poskytovať zamestnávateľovi na pracovného tútora, ktorý zabezpečí prijatému zamestnancovi z oprávnenej cieľovej skupiny aktívnu pomoc a podporu pri vykonávaní pracovných činností vo výške najviac 25 % z minimálnej celkovej ceny práce (príspevok sa vypláca mesačne ku mzde tútora, je to hrubá mzda) na jedno dohodnuté podporované pracovné miesto
b) po vytvorení a obsadení pracovného miesta uchádzačom o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny bude prebiehať mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa za účelom získavania, zvyšovania a prehlbovania teoretických a praktických skúseností a zručností, ktoré zodpovedajú najmä dosiahnutému stupňu vzdelania mentorovaného zamestnanca v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov. Počas mentorovaného zapracovania si budú mentorovaní zamestnanci osvojovať teoretické a praktické skúsenosti a zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov a s ktorým uzavrie dohodu o vykonaní práce.
Z uvedeného vyplýva, že v obidvoch prípadoch ide o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona dani z príjmov z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý zdaní zamestnávateľ zamestnancovi, ktorému predmetný príspevok vyplatí  a to úhrne jeho príjmov v súlade s § 35 tohto zákona v mesiaci poskytnutia príspevku zamestnancovi.

Otázka č. 3  – Sociálnou poisťovňou vrátené poistné
Mali sme kontrolu zo Sociálnej poisťovne za roky 2015 až 2017. Vznikol preplatok na poistných odvodoch. Zamestnancom vrátime tento preplatok, ide o zdaniteľný príjem, z ktorého zrazíme preddavok na daň? Kde to uvedieme v mesačnom  prehľade? A ako je to so zamestnancom, ktorý u nás nepracuje? Tiež to bude zdanené preddavkom na daň, ktorý bude pripočítaný k preddavkom na riadku 1 v prehľade?
Odpoveď
V mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa vráti poistné, suma vráteného poistného bude zdaniteľným príjmom zamestnanca (aj bývalého), ktorý zdaníte preddavkom na daň v úhrne jeho príjmov v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci vrátenia poistného. Zrazený preddavok bude súčasťou preddavkov uvádzaných v mesačnom prehľade za príslušný kalendárny mesiac, zvýši sa výška preddavku (na r. 0 prehľadu za príslušný kalendárny mesiac bude započítaná celá suma vráteného poistného a na r. 1 preddavok z úhrnu príjmov t.j. vrátane celého vráteného poistného), čím sa príjem daňovo vysporiada.

Otázka č. 4 – Spätne priznaný invalidný dôchodok a vrátené poistné
Zamestnankyňa nám doručila rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku od 3/2017 do 2/2019 na základe čoho dochádza aj k zmene výšky preddavkov dane zo závislej činnosti za toto obdobie resp. vychádza nedoplatok za jednotlivé mesiace. V súčasnosti ide o bývalú zamestnankyňu, ktorej za rok 2017 a 2018 bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Potrebujem vedieť, ako postupovať v prípade nedoplatkov za jednotlivé mesiace - treba každý nedoplatok uvádzať osobitne s variabilným symbolom? A čo v prípade ročného zúčtovania, mala by si bývalá zamestnankyňa podať daňové priznanie alebo jej treba urobiť opravné ročné zúčtovanie preddavkov na daň?
Odpoveď
V uvedenom prípade pri spätnom priznaní invalidného dôchodku vystavuje zamestnávateľ opravné výkazy voči zdravotnej poisťovni. V mesiaci, v ktorom poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa vráti poistné, suma vráteného poistného bude zdaniteľným príjmom zamestnanca, ktorý zdaníte v úhrne jeho príjmov v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci vrátenia poistného. Zrazený preddavok bude súčasťou preddavkov uvádzaných v mesačnom prehľade za príslušný kalendárny mesiac, zvýši sa výška preddavku (na r. 0 prehľadu za príslušný kalendárny mesiac bude započítaná celá suma vráteného poistného a na r. 1 preddavok z úhrnu príjmov t.j. vrátane celého vráteného poistného), čím sa príjem daňovo vysporiada. Vo Vami uvedenom prípade poisťovňou vrátené poistné je zdaniteľným príjmom bývalej zamestnankyne v roku 2019. Tento príjem zdaňujete v čase vyplatenia bez ohľadu na to, že ide o poistné (preplatok) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré ovplyvnilo základ dane v týchto rokoch t.j. v r. 2019 v mesiaci vyplatenia preddavkom na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov. V súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov jej vystavíte Potvrdenie o príjme za rok 2019. V tlačive bude na r. 1 uvedený ako vyplatený príjem suma vráteného poistného, na r. 05 poistné (ak sa z tohto príjmu platí) a na r. 07 zrazený preddavok na daň.
Prehľady za kalendárne mesiace roku 2017 a 2018 boli vyplnené a podané v súlade so skutočnosťou, ktorá v nich nastala. Tzn., že nie je potrebné zasielať opravné prehľady ani hlásenie za rok 2017, 2018. To isté platí pre ročné zúčtovanie za rok 2017 a 2018 .

Otázka č. 5 - Príspevok zo sociálneho fondu
Poskytli sme zamestnancovi príspevok zo sociálneho fondu na dopravu do zamestnania a späť. Ide o príjem, ktorý sa musí zdaniť alebo je od dane oslobodený?
Odpoveď
Príspevky poskytované zo sociálneho fondu (peňažné i nepeňažné bez ohľadu na to, z akých zdrojov je tvorený) ako príjem zo závislej činnosti sa zdaňujú v úhrne príjmov zamestnanca v mesiaci poskytnutia a zahŕňajú sa do úhrnu ročných zdaniteľných príjmov.

Otázka  č. 6 - Odmena pri životnom jubileu zo sociálneho fondu
Ak zamestnávateľ odmení zamestnanca k 60. narodeninám /jubileu/ finančnou odmenou zo sociálneho fondu tvoreného zo zisku, podlieha táto odmena dani a odvodom v mzde zamestnanca? Alebo je tento finančný príjem od dane oslobodený?
Ak zamestnanci dostanú finančné odmeny taktiež zo sociálneho fondu tvoreného zo zisku sú tieto finančné odmeny zamestnancom zdaňované?
Odpoveď
Ak zamestnávateľ poskytne plnenie svojim zamestnancom zo sociálneho fondu (bez ohľadu na to, z akých zdrojov je tvorený), ktoré je od dane oslobodené podľa § 9 alebo § 5 ods.7 zákona o dani z príjmov, poskytnutie takéhoto plnenia je tiež od dane oslobodené (napr. nepeňažné plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu ako príspevok na hodnotu stravy, hodnotu nealkoholických nápojov, na použitie vlastného rekreačného, zdravotníckeho.... zariadenia zamestnávateľa, resp. prenajatého zamestnávateľom - platí nájomné, poskytnutého zamestnancovi). Podľa § 7 ods. 8 zákona o sociálnom fonde zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.
Z uvedeného vyplýva, ak poskytnete zamestnancovi peňažný príspevok z prostriedkov sociálneho fondu a zamestnanec má podpísané vyhlásenie pre rok 2019, uvedený príjem zdaníte v mesiaci vyplatenia v úhrne jeho príjmov v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Otázka č. 7  - Príjem z odbornej praxe
Chcem Vás požiadať o informáciu, či sa zmenou zákona o odbornom vzdelávaní 61/2015 Z. z. mení posúdenie príjmu žiakov na odbornej praxi z hľadiska daňového zákona, nakoľko nás na to upozornili v zdravotnej poisťovni, že to nespadá ani pod povinnosť odvodu do fondu zdravotného poistenia, pretože to nie je zdaniteľný príjem?
Odpoveď
S účinnosťou od 1.9.2015 v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmami zo závislej činnosti sú odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe.
Do 31.8.2015 boli tieto príjmy zaradené do § 5 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov - príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania.
Tzn., že stále ide o zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zdaňuje zamestnávateľ preddavkom na daň v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 8 - Vrátené poistné
Pri kontrole zo strany Sociálnej poisťovne bolo zistené, že zamestnancovi boli od 1/2017 vykonávané zrážky poistného v nesprávnej výške, nakoľko je invalidný dôchodca. Chcem sa opýtať, či je zamestnávateľ povinný zaslať daňovému úradu aj opravné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona o dani z príjmov za toto obdobie 1/2017 po súčasnosť alebo existuje k tomu nejaká premlčacia doba?
Odpoveď
V uvedenom prípade v mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa vráti poistné (bez ohľadu na to, za ktoré obdobie bolo vrátené), zvýšite o túto sumu vráteného poistného základ dane zamestnanca a zdaníte v úhrne jeho príjmov v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov.
Vzhľadom na to, že poistné bude vrátené  v r. 2019 , toto  poistné v plnej sume bude zahrnuté do príjmu zamestnanca v danom mesiaci, t.j. zvýši sa výška preddavku (na r. 0  prehľadu za príslušný kalendárny mesiac 2019 bude započítaná celá suma vráteného poistného, na r. 1 preddavok z úhrnu príjmov, t.j. vrátane celého vráteného poistného), čím sa príjem daňovo vysporiada. Mesačné prehľady a ročné hlásenia v danom období  boli vyplnené a podané v súlade so skutočnosťou, ktorá v nich nastala. Tzn., že nie je potrebné zasielať opravné výkazy (prehľad a hlásenie) za uvedené obdobia .

Otázka č. 9 -  Príjmy z mandátnej (príkaznej a inej...) zmluvy
Chcela by som sa informovať ohľadom platenia preddavku na daň v rámci mandátnej zmluvy. Mandant mi povedal, že on za mňa preddavok na daň ani do zdravotnej  poisťovne neplatí, keďže mame uzatvorenú mandátnu zmluvu, avšak v mandátnej zmluve pracujem ako mandatár podľa jeho pokynov, v jeho mene a nemôžem sa od týchto pokynov odchýliť. Z toho usudzujem, že ide o príjem zo závislej činnosti a na základe toho, by mandant mal platiť preddavok na daň.
Odpoveď
Vo všeobecnosti platí, ak  sa na základe akejkoľvek zmluvy (príkaznej zmluvy, zmluvy o dielo, mandátnej a inej...) uzatvorenej s fyzickou osobou - občanom podľa Občianskeho zákonníka vykonávajú činnosti na pokyny príkazcu, na účely zákona o dani z príjmov sa príjmy z takejto zmluvy (t.j. bez ohľadu na druh uzatvoreného právneho vzťahu) považujú za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov z obdobného vzťahu.  Predmetné príjmy zdaní pri vyplatení (aj čiastočnom vyplatení odmeny) platiteľ príjmu/dane ako zamestnávateľ v zmysle ustanovenia § 35 tohto zákona preddavkom na daň vo výške 19 %. Platiteľ dane (zamestnávateľ podľa § 5 ods. 2) vystaví doklad o vyplatenom príjme a zrazenom preddavku na daň a dani v zmysle § 39 ods. 5 tohto zákona a zrazené preddavky z uvedených príjmov zahrnie do príslušných tlačív Prehľad o... a  Hlásenie... podľa §  39 ods. 9. Platiteľ takéhoto príjmu (za zdanenie príjmu majetkovo zodpovedá) postupuje vo všetkom ako "klasický" zamestnávateľ - registruje sa ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti, zráža preddavky a odvádza ich....  Podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie. Ak je takáto zmluva uzatvorená s podnikateľom (ktorého predmetom činnosti je činnosť, na ktorú bola zmluva uzatvorená resp. vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu - napr. sprostredkovatelia poistných zmlúv) ), ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. b) resp. § 6 ods. 2 d) citovaného zákona, odmena sa vyplatí v "hrubom" a podnikateľ tento  príjem zahrnie do svojich príjmov z podnikania v čase úhrady.

Otázka č. 10 –  Vrátenie zdaniteľného príjmu (za zvýšenie kvalifikácie) zamestnávateľovi od zamestnanca
Zamestnávateľ má so zamestnancom uzatvorenú dohodu o zvýšení kvalifikácie od roku 2017. V roku 2017, 2018 a 2019 zaplatil zamestnancovi poplatky za kurzy a vyplatil zamestnancovi náhradu mzdy za študijné voľno. Náhradu mzdy za študijné voľno zamestnávateľ zdanil preddavkom na daň. Zamestnanec nedodržal podmienky stanovené v dohode o zvýšení kvalifikácie a ukončil pracovný pomer pred úspešným ukončením štúdia. Zamestnancovi vznikla povinnosť vrátiť zamestnávateľom vynaložené náklady na zvýšenie kvalifikácie včítane náhrady mzdy za študijné voľno. Zamestnanec tieto náklady zamestnávateľovi vrátil - finančné prostriedky uhradil na účet zamestnávateľa. Je povinný zamestnávateľ vystaviť zamestnancovi opravné potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2017, 2018 a 2019 tým spôsobom, že úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zníži o sumu, ktorú zamestnanec vrátil?
Odpoveď
Podľa § 155 Zákonníka práce zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia.
Ak zamestnanec podmienky nedodrží, zamestnávateľ a zamestnanec uzavrú dohodu o splatení záväzku, čím zamestnanec akceptuje pohľadávku zamestnávateľa plynúcu z dohody.
Záväzok zamestnanca plynúci z porušenia podmienok dohody je úhradou nákladov zamestnávateľa spojených s ďalším vzdelávaním zamestnanca, ktorý porušil podmienky dohody, aj keď sa na vyčíslenie jeho výšky vychádza z jeho zúčtovanej mzdy.
Z uvedeného dôvodu sa zamestnancovi neupravujú jeho odvodové a daňové povinnosti a ani s tým súvisiace výkazníctvo a odvodové a daňové povinnosti zamestnávateľa.

Otázka č. 11 – Zdaniteľné príjmy za prácu od neziskových organizácií
Nezisková organizácia, uzavrela s hlavným mestom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na základe Občianskeho zákonníka na projekt. Projekt je o tom, že bezdomovci čistia okolie Dunaja. Organizácia následne uzavrela s týmito fyzickými osobami  "Dohodu o podmienkach účasti na podpornej aktivite" a vypláca im tzv. finančný príspevok na uspokojenie základných životných podmienok vo výške 10.- € za 5 hodín práce. Má táto  organizácia  nejaké povinnosti ? Ak áno, prosím uviesť aké...
Odpoveď 
Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa za príjem zo závislej činnosti považujú  príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy... atď.
To znamená, že v danom prípade, ak na základe projektu nezamestnaní /resp. bezdomovci dodržiavajú pokyny právnickej osoby - neziskovej organizácie pri čistení brehov Dunaja a za výkon práce je im vyplácaná odmena/ resp. finančný príspevkov, tento sa považuje (podľa uvedeného ustanovenia § 5 zákona) za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. Právnická osoba sa považuje za zamestnávateľa – platiteľ dane a príjemcovia finančných príspevok za zamestnancov. Zamestnávateľ  má povinnosť zdaňovať uvedený príjem preddavkovo (podľa  § 35 zákona), a to v mesiaci vyplatenia zdaniteľného príjmu. Odvod preddavkov je povinný vykonať do 5 dní po ich zrazení. Rovnako má povinnosť (podľa § 49a zákona) registrovať sa u miestne príslušného správcu dane - daňového úradu podľa sídla právnickej osoby, a to najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho  po  uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň. Ak je už na daňovom úrade registrovaný má povinnosť oznámiť túto skutočnosť – že sa stal platiteľom dane a doplniť registráciu o túto skutočnosť. Tlačivo Žiadosť o registráciu/resp. jej zrušenie, obsahuje aj údaje k splneniu oznamovacej povinnosti. 

Otázka č. 12 - Vrátené poistné zaplatené bez právneho dôvodu 
Ako postupovať v prípade, keď starobný dôchodca pracujúci na dohodu si podával daňové priznanie a neskôr zistil, že zamestnávateľ mu neoprávnene zrážal poistné. Aký je postup v prípade žiadosti o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu.
Odpoveď
Vo Vami uvedenom prípade, ak žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu z príjmov zo závislej činnosti podáva zamestnávateľ, poistné bude vrátené zamestnávateľovi, ktorý ho vráti zamestnancovi. Toto poistné je príjmom zamestnanca v mesiaci, v ktorom mu ho zamestnávateľ vyplatí a zdaní preddavkom na daň vo výške 19 % v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov. Tzn., ak bude poistné vrátené v r. 2019,  pôjde o príjem r. 2019 a zamestnávateľ na tento príjem vystaví aj Potvrdenie ... za rok 2019. 

Otázka č. 13 - Vrátené poistné z výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) za  predchádzajúci rok
Zamestnanci ktorí majú preplatky na zdravotnom poistení z vykonaných RZZP, pripočítava sa to k hrubej mzde a odvádzajú sa z toho odvody aj daň zo mzdy?
Odpoveď
Zo znenia zákona o dani z príjmov v § 5 ods. 1 písm. i)  vyplýva, že preplatky z vykonaných RZZP, vrátené zamestnancom prostredníctvom zamestnávateľa zdaňuje zamestnávateľ preddavkovým spôsobom (§ 35) v mesiaci skutočného vyplatenia – vrátenia preplatku z RZZP zamestnancovi.
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov príjmami zo závislej činnosti sú:  vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil podľa odseku 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti;
Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 zákona o dani z príjmov preddavok na daň sa zrazí pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca.
 
Otázka č. 14 – Podiely na zisku za rok 2016
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia z roku 2019 bude zo zisku spoločnosti dosiahnutého za rok 2016 vyplatený v roku 2019 podiel na zisku konateľovi spoločnosti, ktorý nemá podiel na základnom imaní, ani nepoberá žiadnu odmenu za výkon funkcie, nemá ani pracovnú zmluvu. Konateľ spoločnosti je rezidentom Českej republiky. Podlieha vyplatenie takejto dividendy zdaneniu na Slovensku? Alebo bude dividenda vyplatená v plnej výške konateľovi, ktorému nevznikne žiadna daňová povinnosť na Slovensku, ani spoločnosti, ktorá dividendu vypláca nevznikne povinnosť vykonať zrážku dane a konateľ si následne zohľadní tento príjem v daňovom priznaní v Českej republike v súlade s českými predpismi?
Odpoveď
Keďže ide o podiely na zisku za rok 2016 vyplatené v roku 2019 zamestnancovi bez účasti na základnom imaní, tieto podiely sú pre zamestnanca od dane oslobodené v nadväznosti na § 52zi ods.5 zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 15 - Odmena konateľa
Zamestnávateľ vypláca na základe zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka odmenu konateľovi spoločnosti. O aký druh príjmu ide a kto ho zdaňuje?
Odpoveď
Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti, zamestnávateľom je spoločnosť s ručením obmedzeným. Tento príjem zdaní zamestnávateľ preddavkom na daň pri jej vyplatení. Konateľ ako zamestnanec môže podpísať tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov... , čím si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka .

Otázka č. 16 – Neplatné rozviazanie pracovného pomeru
Podľa súdneho rozhodnutia máme vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy z neplatne rozviazaného pracovného pomeru. A úrok z omeškania. O aký príjem ide, má ho zdaniť zamestnanec alebo zamestnávateľ?
Odpoveď
Ak vyplatíte na základe rozhodnutia súdu zamestnancovi náhradu mzdy z dôvodu neplatného rozviazania pracovného pomeru, ide o príjem zo závislej činnosti z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa zdaní v úhrne zdaniteľných príjmov v mesiaci vyplatenia tejto náhrady preddavkom na daň. Ak tento bývalý pracovník neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane u iného zamestnávateľa (za predpokladu, že nie je poberateľom starobného dôchodku od 1.1.2019 a skôr) a podpíše tlačivo “Vyhlásenie k zdaneniu príjmov...“ uplatní sa pri zdanení náhrady mzdy v mesiaci jej vyplatenia nárok na nezdaniteľnú časť základu dane v sume 328,11 eura. Ročnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatní daňovník pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti za rok 2019 pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň resp. pri podaní daňového priznania. Náhrada škody – vyplatenie úroku z omeškania je príjmom od dane oslobodeným v zmysle § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 17 – Vyplatenie dividend 
Naša spoločnosť plánuje vyplatiť v r. 2019 akcionárom a zamestnancom dividendy zo zisku dosiahnutého v roku 2013. Prijímateľom dividend sú akcionári - občania SR i zo zahraničia a tiež zamestnanci spoločnosti. Prosíme o informáciu, či dividendy sú u týchto osôb predmetom dane alebo sú zdaniteľným príjmov, z ktorého máme vypočítať a odviesť preddavok na daň?
Odpoveď
Predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.
Od dane sú o oslobodené aj príjmy poskytnuté ako podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
Z uvedeného vyplýva, ak obchodná spoločnosť na valnom zhromaždení rozhodne, že v roku 2019  zo zisku za rok 2013 po zdanení určeného na rozdelenie bude vyplácať podiel na zisku (dividendu) osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti (akcionárom i zamestnancom spoločnosti vlastniacim akcie), tento podiel je u nich príjmom, ktorý nie je predmetom dane a na mzdovom liste sa neuvádza.
Ak obchodná spoločnosť na valnom zhromaždení rozhodne, že v roku 2019 zo zisku za rok 2013 po zdanení určeného na rozdelenie vyplatí podiel na zisku i zamestnancom, ktorí nemajú podiel na základnom imaní, tento podiel je pre nich príjmom, ktorý je od dane oslobodený a musí byť uvedený aj na mzdovom liste zamestnancov (t.j. aj na výplatnej listine).
 
Otázka č. 18 - Príjem na mandátnu (príkaznú...) zmluvu
Ak je s občanom uzatvorená príkazná (mandátna zmluva) o aký druh príjmu ide?
Odpoveď
V zmysle § 3 ods.6 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie alebo vybratie dane. V zmysle ustanovenia § 5 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov príjmami zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia príjmami podľa ods. 1 /zo závislej činnosti podľa písm. a) až h)/  bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.     
Vo všeobecnosti platí, ak sa na základe akejkoľvek zmluvy (príkaznej zmluvy o dielo, mandátnej a inej...) uzatvorenej s fyzickou osobou - občanom podľa Občianskeho zákonníka vykonávajú činnosti na pokyny príkazcu, na účely zákona o dani z príjmov sa príjmy z takejto zmluvy (t.j. bez ohľadu na druh uzatvoreného právneho vzťahu) považujú za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov z obdobného vzťahu. Predmetné príjmy zdaní pri vyplatení (aj čiastočnom vyplatení odmeny) platiteľ príjmu/dane ako zamestnávateľ  v zmysle ustanovenia § 35 tohto zákona preddavkom na daň vo výške 19%. Platiteľ dane /zamestnávateľ podľa § 2aa)/ vystaví doklad o vyplatenom príjme a zrazenom preddavku na daň a dani v zmysle § 39 ods.5 tohto zákona a  zrazené preddavky  z uvedených príjmov zahrnie do príslušných tlačív Prehľad o... a  Hlásenie... podľa §  39 ods.9.  Platiteľ takéhoto príjmu (za zdanenie príjmu  majetkovo zodpovedá) postupuje vo všetkom ako "klasický" zamestnávateľ - registruje sa ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti, zráža preddavky a odvádza ich. Podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.
Ak je takáto zmluva uzatvorená s podnikateľom (ktorého predmetom činnosti je činnosť,  na ktorú bola zmluva uzatvorená resp. vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu - napr. sprostredkovatelia poistných zmlúv) ), ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. b) resp. § 6 ods. 2 d) citovaného zákona, odmena sa vyplatí v "hrubom" a podnikateľ tento príjem zahrnie do svojich príjmov z podnikania v čase úhrady.